ثبت تغییر آدرس شرکت به چه صورت میباشد؟

ثبت تغییر آدرس شرکت به چه صورت میباشد؟

تغییرات شرکت چیست؟

پس از ثبت شرکت موسسین شرکتها باید برای انجام هر نوع تغییراتی مثل تغییر سرمایه اولیه یا تغییر آدرس شرکت و یا سایر مواردی که در اساسنامه شرکت ذکر و تصویب شده است. این تغییرات پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده یا عادی به طور فوق العاده امکان پذیر میباشد.

تغییر آدرس شرکت به چه صورت میباشد؟

در تاسیس شرکت در بند 13 اساسنامه آدرسی که از طرف موکل برای مکتن شرکت  داده میشود ثبت میگردد. همانطور که میدانیم بعد از ثبت شرکت به هر دلیلی هیئت مدیره میتواند اقدام به ایجاد تغییرات در شرکت نماید. طبق قوانین این تغییر آدرس باید به اطلاع سازمان ثبت شرکت برسد و تغییرات مربوطه

انجام پذیرد. برای تغییر آدرس شرکت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تنظیم میگردد که باید به امضای اعضای هیئت مدیره و شرکا همراه با مهر شرکت برسد.صورتجلسه تغییر آدرس بدین صورت میباشد که آدرس شرکت تغییر یافته یا تغییر کد پستی و اصلاح کدپستی صورت میگیرد.

تغییر آدرس در شرکت مسئولیت محدود:

برای تغییر آدرس مجمع عمومی فوق العاده جلسه  ای را تشکیل داده و صورتجلسه مربوط به موضوع مربوطه را تنظیم نموده که اعضای هیئت مدیره با قید سهام خود باید آن را امضا نموده و مهر شرکت را قید میکنند.

در صورت زیاد بودن شرکاء هیئت نظار انتخاب شده و صورتجلسه ای تنظیم میگردد و اعضا آن را امضاء مینمایند و سپس ثبت سامانه انجام شده و یک نسخه آن به پست ارسال میگردد.

اگر تغییر ادرس شرکت در اساسنامه به هیئت مدیره داده شده بود، هیئت مدیره موظف است صورتجلسه ای تنظیم نموده و به امضای اعضا برساند و اگر از یک شهر به شهر دیگر تغییر آدرس داشته باشد شماره ثبت شرکت هم تغییر میابد.

تغییر آدرس شرکت سهامی خاص:

در شرکت سهامی خاص صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تنظیم گردیده و باید به امضای هیئت رئیسه برسد.

اگر در اساسنامه شرکت تغییر محل شرکت به هیئت مدیره داده شده بود پس ازدستور جلسه تغییر آدرس، اعضا صورتجلسه را امضاء نموده و سپس ثبت بعد از ثبت سامانه ای یک نسخه از آن را به اداره پست ازسال مینمایند.

صورتجلسه  در دو نسخه تنظیم میگردد و کلیه صفحات باید به امضاء هیئت رئیسه جلسه برسد و یک نسخه پس از ثبت سیستمی تحویل اداره ثبت داده میشود.

مدارک مورد نیاز برای تغییر ادرس:

 _صورتجلسه ی تغییر آدرس تنظیم شده که به امضای سهامداران و یا اعضای هیات مدیره (با توجه به تصمیم گرفته شده) رسیده باشد.

_کلیه ی مدارک ثبتی شرکت

_کلیه ی مدارک تغییرات شرکت(در صورت وجود تغییرات)

 

برچسب ها : ثبت تغییرات شرکت ثبت تغییرات شرکت ثبت شرکت ثبت شرکتها

01 دی 19:10 بعد از ظهر(2 سال پیش)

برای این پست هیچ نظری ثبت نشده است !

ارسال نظر