قوانين ثبت شركت هاي عرضه كننده كالاهاي خارجي

قوانين ثبت شركت هاي عرضه كننده كالاهاي خارجي

قوانين ثبت شركت هاي عرضه كننده كالاهاي خارجي

از زمان بشر اوليه تا به امروز، انسان همواره سـعي داشـته تـا بـا ابـداع و بـه كـارگرفتن ماشين آلات مكانيكي، عوارض سطح زمين را به طريقي تغيير دهد تـا نيازهـاي او رفـع شـود. وسايل ابتدايي كه توسط بشر اوليه در ساختن بناها و سرپناهها مورد استفاده قرار ميگرفت، با گذشت زمان به ماشين آلات پيچيده تبديل شده است كـه در سـاخت شـاهراههـا و آسـمان- خراشها به كار ميرود. قسمت بزرگي از اين ماشين آلات در عمليات خاكي مورد استفاده قرار ميگيرد و عمليات خاكي عبارتست از تغيير شكل و تغيير مكان مواد سطح زمين است. بدون ترديد ماشين آلاتي كه در آينده مورد استفاده قرار خواهند گرفـت، از حيـث ظرفيـت و قدرت كاربردي با ماشين آلات امروزي قابل مقايسه نخواهند بود؛ طوري كـه مهندسـين راه و ساختمان در تكامل و حتي ابداع ماشين آلات مزبـور نقـش قابـل تـوجهي بـه عهـده خواهنـد داشت.

در سال 1937 ميلادي HSW معدني در اروپاي شرقي تأسيس شد كه يكي از اصلي ترين تأمين كنندگان تجهيزات نظامي به حساب ميآمد. تأسيسات عظيم HSW شامل 605700 مترمربع سالن مسقف در 250 در لهستان واقع شده است. 2 كيلومتري جنوب شرقي ورشو در اواسط دهه 1970 سالنهاي مونتاژ جديـد، تأسيسـات آهنگـري سـنگين و فورجينـگ و توليد قطعات سيستم انتقال قدرت نيز در راسـتاي توسـعه توليـد ماشـين آلات سـاختماني و معدني احداث گرديد. قرارداد انتقال تكنولوژي منعقد نمود و ايـن امـر ٣ در سال 1972 ميلادي HSW با H-I باعث گرديد تا به بركـت ايـن قـرارداد HSW اولـين توليدكننـده در اروپـاي شـرقي باشـد و ماشين آلات معتبر غربي شامل انواع بلدوزر، لودر و لوله گذار در كلاسهاي جهاني، را در سطح اروپاي مركزي عرضه كند.

قوانين ثبت شركت هاي عرضه كننده كالاهاي خارجي

قوانين ثبت شركت هاي عرضه كننده كالاهاي خارجي ماشين آلات ساختماني عمدتاً به صورت كامل از خارج خريد اري شده و يا در برخي موارد قطعات يدكي آنهـا وارد كشـور شـده و مونتاژ آن در داخل كشور صورت ميگيرد. در هر حال به منظور وارد نمودن آنها بايد نمايندگي هايي در رابطه بـا واردات ماشـين آلات ثبت گرديده و واردات توسط آنها انجام گيرد. از اينرو در زير قوانين ثبت نمايندگي شركت هاي خارجي ماشين آلات ارايه شده است

  ماده 1 )كليه اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي و نمايندگي هاي رسمي شركتهاي خارجي عرضه كننده كالا و خدمات خـارجي در بازار جمهوري ايران مكلفند نسبت به مدارك مربوط به قرارداد نمايندگي و اطلاعات راجع به كالاها و خدمات مورد عرض ه نسبت بـه اخذ گواهي لازم از وزارت بازرگاني اقدام نمايند. نمايندگي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي نيز كه قبلا در ايران به ثبت رسـيده انـد مكلف به اخذ گواهي لازم از وزارت بازرگاني به شرح فوق خواهند بود

تبصره 1- شركتهاي خارجي و شعب آنها كه در ايران فعاليت مي نمايند و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني كه نمايندگي شركت هاي خارجي را دارا ميباشند .

الف) موافقت نامه رسمي ( قرارداد) فروش و يا خدمات پس از فروش محصولات شركت خـارجي فـي مـابـين شـركت خـارجي و نمايندگي ايراني از جمله مداركي است كه لازم است از متقاضي ثبت نمايندگي در يافت شود. اين موافقت نامه (قرارداد) بايد از شركت اصلي (مادر) يا نمايندگي داراي اختيار فروش و يا خدمات پس از فروش صادر و حاوي مطالب روشن و شفاف مربوط به مدت، نحـوه فسخ و تسويه حساب، ارجاع داوري، مسووليت هاي مورد قبول طرفين و .. . كه چارچوب آن مطابق شرايط عمـومي موافقتنامـه هـاي (قراردادهاي) بين المللي تهيه شده باشد

  ب) در صورت حذف يا جايگزيني نماينده ايراني و وجود اختلاف، دريافت رضايت نامه رسمي نماينده ايراني يا راي مرجـع داوري تعيين شده در موافقت نامه كه رفع تكليف و نيز تسويه حساب انجام شده باشد براي ثبت نمايندگي بعدي ضروري است . شايان ذكر است با توجه به تاسيس مركز امور اصناف و بازرگانان واژه اداره كل امور اصناف و بازرگانان در دستورالعمل مذكور بـه مركز امور اصناف و بازرگانان تغيير مييابد

تبصره 2- مرجع صدور گواهي لازم جهت نمايندگي هاي موضوع ماده يك، وزارت بازرگان ي (مركـز امـور اصـناف و بازرگانـان) ميباشد و نمايندگيهاي مزبور چنانچه در چارچوب مقررات صنفي عمل نمايند، ملزم به رعايت قانون نظام صنفي نيز خواهند بود

  تبصره 3-چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي و نمايندگيهاي رسمي شركتهاي خـارجي عرضـه كننـده كـالا و خـدمات خارجي تا تاريخ 15/ 3 /1382 اقدام به دريافت گواهي لازم از وزارت بازرگاني ننمايند، كالاهاي عرضه توسط آنها قاچاق تلقـي و برابـر قوانين مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز و در محاكم قضايي و تعزيرات حكومتي قابل تعقيب خواهند بود . همچنين اشخاصـي كـه در داخل كشور اقدام به عرضه كالا و خدمات آنها مينمايند مشمول قوانين و مقررات مربوط به قاچاق كالا خواهند بود و ايـن قبيـل افراد به مراجع صالحه معرفي مي شوند

  تبصره 4- سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات موظف است آن دسته از شركتهاي خارجي و نمايندگي هاي رسمي شركتهاي خارجي عرضه كننده كالا و خدمات خارجي كه جهت دريافت گواهي لازم به مركز امور اصـناف بازرگانـان مراجعـه ننموده اند را شناسايي و نسبت به معرفي آنها به محاكم تعزيرات حكومتي و ساير مراجع ذي صلاح قانوني اقدام نمايند. ماده 2 (كليه شركتهاي خارجي و نمايندگيهاي رسمي شركتهاي خارجي موضوع ماده يك اين دستورالعمل، مكلفند متناسـب بـا ميزان و گستره توزيع كالاهاي خود، مراكز خدمات پس از فروش و مراكز سرويس و تعميرات مجاز تعيين نموده و فهرسـت آن را در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهند

ماده 3 )اعطاي مجوز براي مراكز خدمات پس از فروش و مراكز سرويس و تعميرات مجاز تابع قانون نظام صنفي ميباشد

ماده4 ) كليه شركتهاي خارجي و نمايندگيهاي رسمي شركتهاي خـارجي موضـوع مـاده يـك ايـن دسـتورالعمل مكلفنـد بـراي كالاهاي با دوام عرضه شده خود، دفترچه راهنما به زبان فارسي، كارت ضمانت، كارت ارايه خـدمات پـس از فـروش صـا در نمـوده و همراه با كالا به خريداران ارايه نمايند.

ماده 5 )كليه شركتهاي خارجي و نمايندگيهاي رسمي شركتهاي خارجي موظفند كالاهاي خود را با بسته بندي مشخص، شماره ثبت شركت، شماره گواهي وزارت بازرگاني، برچسب مشخصات كالا، شماره گذاري كالايي و هالوگرام به همراه فاكتور فروش عرضه نمايند

  ماده 6 )كشف تخلفات اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي و شعب نمايندگان رسمي شركتهاي خارجي عرضه كننده كالا و خدمات و نيز مراكز خدمات پس از فروش آنها بعهده سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات بوده و پرونـده هـاي متشـكله حسب مورد مطابق قوانين مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قانون نظام صنفي و تعزيرات حكومتي در محاكم قضـايي و تعزيـرات حكومتي رسيدگي خواهد شد . تبصره- نمايندگان رسمي شركتهاي خارجي عرضه كننده كالا و نيز مراكز خدمات پس از فروش آنها در صـورت تكـرار تخلفـات قبلي برابر قوانين تعزيرات حكومتي و ساير مقررات جاري در محاكم تعزيراتي تعقيب و از فعاليت آنان جلوگيري خواهد شد

 8-معرفي ماشين آلات عمراني

ماده 7 )كليه رسانه هاي گروهي، وسايل ارتباط جمعي و شركتهاي تبليغاتي مكلفند فقط نسبت به تبليغات آن دسـته از كالاهـاي خارجي كه فعاليت شركتهاي خارجي و نمايندگي رسمي آنها توسط وزارت بازرگاني مجاز اعلام شده است، اقدام نمايند

  ماده 8 (خريد كالا و خدمات از خارج براي مصرف مستقيم و بي واسطه در واحدهاي توليدي و پروژه ها بـه شـرط موافقـت قبلـي وزارت بازرگاني و همچنين كالاها و خدماتي كه به عنوان نمونه عرضه ميشوند، مشمول مقررات اين دستور العمل نخواهند بود

قوانين واردات ماشين آلات راهسازي به كشور علاوه بر قوانين ثبت شركتهاي عرضه كننده كالاهاي خارجي در مورد واردات ماشين آلات راهسازي برخي قوانين گمرگي نيز بـه شرح زير وجود دارد : - دارا بودن نمايندگي رسمي خدمات پس از فروش در داخل كشور - مجوز شوراي عالي حفاظت محيط زيست - دارا بودن استاندارد ايمني و كيفي از مؤسسه استاندارد - دارا بودن معيارهاي مصرف سوخت واردات ماشين آلات راهسازي مستعمل و معدني در صورتي كه از سال ساخت آنها پنج سال سپري شده باشد مجاز است. اين در شرايطي است كه ميزان سود بازرگاني ماشين آلات قديمي بيش از ماشين آلات نو ميباشد. در مواردي كه به تشخيص وزارت صنايع و معادن مشابه آنها در داخل كشور ساخته ميشود، به ازاء هر سال كه از ساخت ماشين گذشته باشد بـه ميـزان سـود بازرگـاني آنهـا اضافه ميشود.

موضوع شرکت تولید ماشین آلات صنعتی و قطعات

تولید، ساخت و مونتاژ کلیه قطعات صنعتی ، طراحی، تجهیز و راه اندازی خطوط تولید قطعات صنعتی و اتوماسیون، تامین و واردات قطعات، تجهیزات، مواد اولیه ماشین آلات و صنایع تبدیلی و واردات تکنولوژی صنایع مادر، مشارکت در اجراء کلیه پروژه های تولیدی و صنعتی، فروش و خدمات پس از فروش کلیه قطعات و ماشین آلات صنعتی ، انعقاد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات اسنادی و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی.

برچسب ها : ثبت شرکت ها ثبت شرکت ها

15 اردیبهشت 12:02 بعد از ظهر(2 سال پیش)

برای این پست هیچ نظری ثبت نشده است !

ارسال نظر