مدیریت استراتژیک در صنایع کوچک و متوسط (SMES)

مدیریت استراتژیک در صنایع کوچک و متوسط (SMES)

در این کتاب ضمن توجه به ویژگی‌های سازمان‌های کوچک و متوسط، با طرح فرایند مدیریت استراتژیک، سعی شده تا از منظر سازمان‌های کوچک و متوسط به این موضوع توجه شود.
این کتاب شامل ده فصل است که موضوعات در سه محور ادبیات مدیریت استراتژیک، معرفی سازمان‌های کوچک و ویژگی‌های آن، و نهایتاً توجه به مفاهیم مدیریت استراتژیک با توجه به ویژگی‌های این نوع سازمان‌ها مطرح شده است.

مطالعه نمونه کتاب

برچسب ها :

نویسنده : اژدر کرمی ، فرهاد اَنالویی
۲۰ مرداد ۲۰:۰۵ بعد از ظهر(1 سال پیش)

مطالب مرتبط