مستندات مالی برای پذیرش قرارداد پیمانکار ساجات

مستندات مالی برای پذیرش قرارداد پیمانکار ساجات

مستندات مالی برای پذیرش قرارداد پیمانکار ساجات که باید در ارتباط با قراردادهای دست اول قابل قبول در تجربه کاری شرکت پیمانکار گرفته شود، به اینصورت است:

 • ارایه مفاصا حساب برای خاتمه یافته ها
 • ارایه نامه تأیید از کارفرما برای کارهای در دست اجرا
 • نامه تأیید از کارفرما یا مفاصا حساب بیمه برای قراردادهای با دستگاههای دولتی

دقت کنید برای قراردادهای غیر دولتی یا قراردادهای خاتمه یافته "مفاصا حساب"، برای قراردادهای با کارفرماهای غیر دولتی، "مفاصا حساب بیمه" و برای کارهای دردست اجرا، از بیمه تأمین اجتماعی باید استعلام کنید.

در همه مستنداتی که گفته شد، باید موارد زیر مشخص شود:

 • نام پیمانکار
 • نام کارفرما
 • شماره و تاریخ قرارداد
 • تاریخ شروع و خاتمه قرارداد
 • موضوع کار
 • مبلغ حق الزحمه دریافتی

قرارداد پیمانکار ساجات - ثبت یکتا

مستندات مالی برای اخذ رتبه پیمانکاری

این مستندات که مرتبط با قراردادهای دست دوم قابل قبول در تجربه کاری شرکت پیمانکاری برای اخذ رتبه پیمانکاری باید گرفته شود به صورت زیر است:

برای قراردادهای با دستگاه های دولتی که پایان یافته است: تاییدیه کارفرما اصلی برای مشخص شدن تفکیک پرداخت میان پیمانکار اصلی و پیمانکار دست دوم و ارائه برابر اصل مفاصا حساب بیمه لازم است.

برای قراردادهای با دستگاه های دولتی که درحال اجرا است: باید ارائه نامه تائیدیه تایید شده توسط کارفرما اصلی که مشخص کننده تفکیک پرداخت میان پیمانکار اصلی و پیمانکار دست دوم باشد.

برای قراردادهای با دستگاههای غیردولتی خاتمه یافته است باید برابر اصل مفاصا حساب بیمه ارائه گردد.

برای قراردادهایی که با دستگاههای غیردولتی در حال اجرا است، از بیمه استعلام می شود. البته برای قراردادهای دست دوم منعقد شده پس از سال 90، فقط باید مفاصا حساب بیمه ارائه شود و جزو مستند مالی قابل قبول است.

در همه مستنداتی که گفته شد، باید موارد زیر مشخص شود:

 • نام پیمانکار
 • نام کارفرما
 • شماره و تاریخ قرارداد
 • موضوع کار
 • مدت پیمان
 • مبلغ اولیه پیمان

 نکات مهم درباره مستندات مالی قرارداد پیمانکار ساجات

 • امتیاز هر قرارداد تنها برای یک شرکت پیمانکاری می باشد.
 • برای قراردادهایی که به صورت دسته دوم بخشی از آن به پیمانکاران دیگر ارجاع داده می شود، امتیاز قرارداد بین پیمانکار اول ودوم متناسب با حجم کار انجام شده تقسیم می شود.
 • معتبر بودن تاییدیه های کارفرماهای دولتی وابسته به امضای یکی از مسئولین دارای مقام برسد.
 • قراردادهای دارای طبقه بندی، نیازی به قراردادن مستنداتشان در سایت ساجات ندارند و بعد از بررسی، ارزیابی می شوند.
 • در صورت ادغام دو شرکت مستقل پیمانکار و تشکیل شرکت واحد، شرکت جدید می تواند در تشخیص صلاحیت، از تجربه کاری شرکت های ادغام شده استفاده کند.

برچسب ها : قرارداد پیمانکار ساجات ساجات مستندات مالی قرارداد پیمانکار اخذ رتبه

07 آبان 09:08 قبل از ظهر(3 سال پیش)

برای این پست هیچ نظری ثبت نشده است !

ارسال نظر