تغییر موضوع شرکت یا الحاق موضوع شرکت به چه صورت میباشد؟

تغییر موضوع شرکت یا الحاق موضوع شرکت به چه صورت میباشد؟

پس از ثبت شرکت ممکن است شرکاء شرکت با توجه به شرایط شرکت و تصمیمات گرفته شده بخواهند موضوع فعالیت شرکت را تغییر و یا به موضوعاتی را به موضوع قبلی شرکت الحاق نمایند.

برای تغییر موضوع فعالیت شرکت محدودیتی وجود ندارد و با توجه به تصمیمات شرکاء میتوان موضوع شرکت را تغییر داد. در رابطه با بعضی از موضوع های فعالیت باید از نهادها یا صنف مربوطه مجوز لازم را اخذ نمود و همچنین بعضی از شرکت ها به دلیل گستردگی فعالیت شرکت بخواهند موضوعات دیگری را به مموضوع شرکت الحاق نمایند.

برای تغییرات شرکت های سهامی خاص باید به نوع تغییرات مربوطه مجمع را تشکیل دهیم که هر تغییرات مجمع خاصی را دارد. ما دو نوع مجمع داریم:

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده

که هرکدام از مجمع ها وظایف خاص خود را دارند.

نکات مهم برای تغییر موضوع شرکت:

-برای تغییر موضوع شرکت، باید موضوع مشخص شده را از موضوعات فعالیت غیر تجاری تفکیک کرد و همچنین برای موضوعان مجوز دار، شماره مجوز باید ذکز گردد.

 -موضوع شرکت های تعاونی به صورت تک موضوعی میباشد.

-ترکیب موضوعات متفاوت برای یک شرکت امکتن پذیر میباشد.

مدارک لازم برا  تغییر موضوع و با الحاق موضوع:

1-روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت

2-لیست صاحبان سهام شرکت

3-مجوز مربوطه در صورت مجوزی بودن موضوع

4-2نسخه صورتجلسه شرکت که به امضای سهامداران رسیده باشد.

5-اساسنامه شرکت

6-اصل وکالتنامه

مطالب مرتبط