ثبت شرکت

رتبه بندی شرکت

+-خدمات ثبت

+-سایر خدمات

تغییرات شرکت

ساجات

شعبه کرج

تماس با ما

درباره ما

✓ مدارک و شرایط ثبت شرکت دام و طیور

برای ثبت شرکت دام و طیور ابتدا باید موضوع فعالیت شرکت را مشخص کنیم که در کدام زیرشاخه قرار دارد. موضوع شرکت هدف شرکت را نشان می دهد و به امور تجاری و غیرتجاری نظارت دارد. موضوع شرکت در اساسنامه شرکت قید شده و وظایف و اختیارات مسئولین شرکت را مشخص می کند.

به صورت کلی، برای ثبت شرکت پرورش دام و طیور می توان موضوعات زیر را برای فعالیت انتخاب کرد:

 • فعالیت های دامداری مانند گاو شیری و گوشتی
 • نگهداری و خرید و فروش و پرواربندی دام سبک و سنگین اعم از گاومیش و پرورش هر نوع طیور، آبزیان و شیلات

متقاضیان ثبت شرکت باید پس از دریافت مجوزهای لازم برای ثبت شرکت و تاسیس شرکت و سردخانه و مجتمع پرورش حیوانات یا مجتمع کشاورزی، فعالیت خود را شروع کرد.


شرایط ثبت شرکت دام و طیور با مسئولیت محدود

 • دارای حداقل 2 نفر عضو باشد و حداقل سرمایه 1.000.000 ریال داشته باشد
 • بتواند کل سرمایه را پرداخت کند یا نسبت به آن تعهد بدهد

 

مدارک لازم جهت ثبت شرکت طیور با مسئولیت محدود

 • ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تاسیس با آخرین تغییرات

 • تکمیل دونسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضا شرکت توسط سهامداران

 • ارائه صورتجلسه هیئت مدیره و امضا توسط مدیران منتخب در دوجلد
 • تکمیل و امضا دوجلد اساسنامه شرکت توسط سهامداران
 • تکمیل دوبرگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و امضا شرکتنامه توسط شرکاء
 • امضا دوبرگ صورتجلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی موسسین توسط بازرسین و سهامداران
 • تصویر کارت ملی و شناسنامه برابر اصل تمامی سهامداران
 • کارت ملی و شناسنامه بازرسین کپی گرفته شود
 • اصل گواهی عدم سوپیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره
 • تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و پرداخت هزینه و ارائه فیش واریزی
 • در صورت نیاز، اخذ مجوز لازم
 • ارائه اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورت انجام امور ثبت شرکت توسط وکیل

 

شرایط ثبت شرکت دام و طیور سهامی خاص

 • دارای حداقل سه نفر عضو که به سن قانونی رسیده باشد
 • تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد
 • سرمایه شرکت، حداقل 1.000.000 ریال باشد و بتواند حداقل 35 درصد سرمایه را به صورت نقدی پرداخت کند
 • در صورت وجود سرمایه غیر نقدی باید در اظهارنامه ذکر شود
 • اعضای هیئت مدیره باید دارای حداقل  2 نفر باشد و حداقل دارنده یک سهم باشند
 •  عدم سوء پیشینه کیفری برای اعضا و هیئت مدیره

 

مدارک لازم جهت ثبت شرکت طیور سهامی خاص

 • پرداخت هزینه ثبت شرکت
 • در صورت نیاز، اخذ مجوز لازم
 • ارائه و امضای صورتجلسه هیئت مدیره توسط مدیران منتخب در دوجلد
 • اظهارنامه و اساسنامه شرکت توسط تمامی سهامداران امضا شده و در دونسخه ارائه شود
 • تصویر کارت ملی و شناسنامه بازرسان
 • ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تاسیس با آخرین تغییرات
 • کارت ملی برابر اصل و شناسنامه تمامی سهامداران کپی گرفته شود
 • امضا و ارائه دوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی موسسین توسط سهامداران و بازرسین

 

هم چنین بخوانید:

مراحل ثبت شرکت خدمات کشاورزی

تمامی نکات درباره نحوه ثبت شرکت تعاونی کشاورزی

نویسنده : ثبت یکتا
Thursday ,7 June, 2018 07:00:43 am