ثبت شرکت

رتبه بندی شرکت

+-خدمات ثبت

+-سایر خدمات

تغییرات شرکت

ساجات

شعبه کرج

تماس با ما

درباره ما

✓ پیمانکار دست دومی چه پیمانکاری است؟

کارها نباید به پیمانکار فرعی توسط پیمانکار ساجات واگذار شود. در صورتی که پیمانکار دست دوم ، کارکنان یا مشاوران مشکلی را به وجود آورند، پیمانکار ساجات مسئولیت قصور آنها را باید بر عهده بگیرد مگر اینکه شرایط زیرمشخص شده باشد:

  • رضایت قبلی مهندس مشاور، برای پیمانکاران دست دوم دیگر باید گرفته شود.
  • پیمانکار نباید رضایت مهندس مشاور را در مورد تامین کنندگان مصالح کسب کند. همچنین اگر پیمانکار دست دوم نامش در پیمان آمده باشد، نیازی نباشد پیمانکار برایش رضایت به دست آورد.
  • برای دیگر پیمانکاران دست دوم باید رضایت قبلی مهندس مشاوره گرفته شود. پیمانکار باید قبل از اینکه پیمانکار دست دوم شروع به کار کند، ۲۸ روز قبل از تاریخ مورد نظر، مهندس مشاور اعلام کند.

پیمانکار دست دوم منتخب

پیمانکار دست دوم منتخب پیمانکاری است که دستور بهکارگیری از او توسط مهندس مشاور به پیمانکار داده می شود. این در صورتی است که اجازه استفاده از پیمانکار دست دوم در شرایط خصوصی آورده شده باشد. در صورتی که پیمانکار با به کارگیری پیمانکار دست دوم منتخب مخالفت داشته باشد و این مخالفت را با جزئیات و سریعا به مهندس مشاور ابلاغ کند، مجبور نیست از پیمانکار دست دوم استفاده کند. در صورتی که در شرایط خصوصی به طریق دیگری مشخص نشده باشد، بر اساس دستور مهندس مشاور یا پیمان، پیمانکار باید توسط کارکنان کارفرما، کارکنان نهادهای عمومی قانونی و پیمانکاران دیگر  ساجات به کار گرفته شده توسط کارفرما فرصتهای مناسب برای انجام کار را فراهم کند.

در صورتی که این دستورها هزینه های غیر قابل پیش بینی برای پیمانکار داشته باشد، این دستور ها می توانند تغییر کنند. کارهایی از قبیل انجام کارهای موقت، استفاده از ماشین آلات پیمانکار و ... ، خدمات ارائه شده  بین کارکنان و پیمانکاران دیگر می باشد که مسئولیت آن بر عهده پیمانکار است.

مسئولیت فعالیت های اجرایی در کارگاه بر عهده پیمانکار است و باید بر اساس درخواست های کارفرما، فعالیتهای خود را با پیمانکاران دیگر هماهنگ کنند در صورتی که کارفرما طبق پیمان هرنوع سازه، تجهیزات و پی را به پیمانکار تحویل دهد، پیمانکار باید مدارک را طبق درخواست های مشخص شده کارفرما و در زمان تعیین شده، به مهندس مشاور ارائه دهد.

 

هم چنین بخوانید:

ارزیابی پیمانکاران چگونه صورت می گیرد؟

مدارک رتبه 5 پیمانکاری چه مدارکی است؟

نویسنده : ثبت یکتا
Friday ,27 October, 2017 12:28:05 pm