چگونگی ثبت شرکت خدمات بهداشتی درمانی

تاسیس و ثبت شرکت خدمات بهداشتی می تواند توسط گروهی از افراد که دانش آموخته رشته های علوم پزشکی و غیر پزشکی هستند و در محیط هایی مانند درمانگاه، بیمارستان، ویزیت در منازل، موسسات آمبولانس خصوصی، موسسات رائه خدمات پرستاری در منزل و ... فعالیت می کنند، اداره شود. هم چنین برای استفاده مفید از ظرفیت های استفاده نشده در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی می توان با شرکت خدمات بهداشتی بر اساس مجوز و قرارداد قانونی برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی مشارکت کرد.

شرایط ثبت شرکت خدمات بهداشتی درمانی

کسانی که قصد ثبت شرکت خدمات بهداشتی را دارند، برای ثبت شرکت باید حداقل 7 نفر باشند و حداقل نصف آن ها به علاوه یک نفر، باید دانش آموخته گروه پزشکی بوده باشند.

 

مدارک برای تایید صلاحیت متقاضیان ثبت شرکت خدمات بهداشتی

تمامی مدارک متقاضیان باید به اداره صدور پروانه های وزارت متبوع ارسال گردد. وزارت تعاون با توجه به ضوابط برای ثبت شرکت خدمات بهداشتی و تدوین اساسنامه مرتبط، به مدت حداکثر 6 ماه برای چگونگی ثبت شرکت اقدام کند. در غیر اینصورت، موافقت اصولی صادر شده لغو می گردد. ثبت شرکت خدمات بهداشتی به معنی موافقت اصولی برای کلیه حیطه های کاری قید شده در اساسنامه شرکت است. وزارت تعاون با توجه به قوانین مربوطه برای کسب و کارهای دارای قرارداد تاسیس با وزارت بهداشت، اعتبارات مشخصی به این شرکت های اعطا می کند و قبل از قبول طرح توجیهی شرکت برای دریافت وام، تصویر برابر اصل قرارداد شرکت با وزارت بهداشت را تقاضا می کند.

دقت داشته باشید که اولویت های حمایتی در تاسیس شرکت خدمات بهداشتی به دانش آموختگان گروه پزشکی که فارغ التحصیل بعد از سال 1370 هستند، تعلق می گیرد و سپس درخواست فارغ التحصیلان سال های قبل مورد بررسی قرار می گیرد.

 

هم چنین بخوانید:

چه مدارکی برای ثبت شرکت های خدماتی لازم است؟

 شرکت تعاونی چه شرکتی است؟

مطالب مرتبط