افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محود به چه صورت میباشد؟

افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محود به چه صورت میباشد؟

در ثبت شرکت با مسئولیت محدود سرمایه شرکت حداقل 000/000/1 ریال میباشد و اعضا سرمایه اولیه  شرکت را به مدیر عامل پرداخت کرده و مدیر عامل اقرار به دریافت آن مینماید و همچنین در شرکت با مسئولیت محدود نیازی به حساب بانکی نخواهد بود.سهام شرکت های به صورت سهم با مسئولیت محدود به صورت سهم الشرکه میباشد.سهم الشرکه به صورت نقدی و یا غیر نقدی میباشد که کاملا باید پرداخت گردد و در صورت غیر نقدی بودن توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و بررسی میگردد و به شرکت تسلیم میشود.تغییرات شرکت با مسئولیت محدود بعد از ثبت شرکت انجام میگیرد.افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود موردی است که هر فعال اقتصادی بعد از ثبت شرکت میتواند روزی به  آن مواجه شود.

افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود از دو طریق انجام میشود:

افزایش سرمایه  از طریق ورود شزیک جدید:

در این نوع تغییر، شخصی از طریق آوردن سرمایه نقدی یا غیر نقدی خود به لیست شرکاء اضافه میگردد و بدین مضمون تنظیم گردیده و به امضای همه ی سهامداران میرسد و سپس ثبت میگردد.

افزایش سرمایه از طریق سهم الشرکه:

در این نوع تغییر، شرکاء تصمیم به اضافه کردن سرمایه شرکت مینمایند و هر کدام از شرکاء میتوانند با توجه به بودجه خود سهم الشرکه خود را به صورت نقدی و یا غیر نقدی افزایش دهند که باز هم بدین منظور  صورتجلسه ای تنظیم گردیده که باید به امضای سهامداران برسد و سپس ثبت گردد و مدیر عامل شرکت پس از افزایش سرمایه اقراربه دریافت اضافه سرمایه مینماید.

مدارک مورد نیاز  افزایش سرمایه:

1-ارائه کپی کارت ملی وشناسنامه سهامداران فعلی و سهامداران جدید

2-ارائه لیست سهامداران قبل از افزایش سرمایه

3-ارائه دو نسخه صورتجلسه که یکی به پست ارسال میگردد.

4-در صورت غیر نقدی بودن سهم،تاییدیه کارشناس دادگستری

لینک های مهم
نویسنده : ثبت یکتا
۰۳ دی ۱۲:۱۰ بعد از ظهر(9 ماه پیش)

مطالب مرتبط