الزامات رتبه بندی شرکت چیست؟

الزامات رتبه بندی شرکت از جمله مواردی است که پیمانکار و کارفرما باید نسبت به آن آگاهی داشته باشند تا از بروز مشکلات احتمالی بعدی جلوگیری شود. ما در اینجا این موارد را به تفصیل بیان کرده ایم.

الزامات رتبه بندی شرکت - ثبت یکتا

الزامات رتبه بندی شرکت

 • پیمانکار باید بعد از اینکه کارگاه را تحویل گرفت، بدون درنگ طرح جانمایی برای تجهیز کارگاه را برطبق فهرستی که برای تجهیز مشخص شده است، تهیه کند.
 • براساس الزامات رتبه بندی شرکت و ساجات، کار فرما باید بر اساس روش پیش بینی شده در مدارک پیمان برای تامین گاز، برق، آب و ... و برای گرفتن انشعابات برق و گاز و آب و تلفن یا مجوز احداث چاه و مواردی از این قبیل، پیمانکار را به دستگاه ها و سازمان های دولتی و اجرایی معرفی کند.
 • کارفرما تنها در حدی که در مدارک پیمان پیش بینی شده وظیفه تجهیز یا برچیدن کارگاه را برعهده دارد. اگر تجهیز مازاد بر مبالغی است ک در پیمان برای انجام کار موردنیاز پیش بینی شده است، پیمانکار باید این هزینه را بپردازد و پرداخت اضافی صورت نمی گیرد. اگر مبلغ پیمان بر اساس شرایط عمومی پیمان افزایش پیدا کرد، مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه تغییر نکرده و هزینه تجهیزات اضافی فقط برای قیمت جدید پرداخت می شود.
 • عملیات تجهیز کارگاه باید در مدت زمانی که برای تجهیزش در نظر گرفته شده است و شرایط منطقه، در حد قابل قبول توسط پیمانکار انجام شود. چنانچه برای عملیات تجهیز کارگاه یا برچیدنش، مشخصات فنی ویژه ای برای اجرا در مدارک و اسناد پیمان ذکر شده باشد، پیمانکار باید آن ها را رعایت کند.
 • اگر ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه تامین شود، هزینه اش بر طبق بندهای آیین نامه های ساجات و رتبه بندی شرکت تا سقف پیش بینی شده پرداخت می گردد.
 • طبق الزامات رتبه بندی شرکت، پیمانکار باید در مقابل حوادث احتمالی مثل سیل، آتش سوزی و ... ساختمان ها و تاسیساتی که برای تجهیز کارگاه احداث می کند، با هزینه خود بیمه کند.
 • این ساختمان ها و تاسیسات باید پس از انجام کار برچیده شده و تجهیزات اضافی کارگاه متعلق به پیمانکار می باشد. چنانچه ساختمان و تاسیسات تجهیزات کارگاه احداث شده توسط پیمانکار را کارفرما نیاز داشته باشد، باید بهای آن ها را برطبق نرخ روز با توافق هر دوطرف، به پیمانکار پرداخت کند.
 • هزینه برچیدن و تجهیز کارگاه بعد از محاسبه تخفیف ها یا اضافه پیشنهادی توسط پیمانکار، در صورت وضعیت ها در نظر گرفته می شود.
 • هریک از ردیف های برچیدن و تجهیز کارگاه، متناسب با پیشرفت عملیات آن ها و طبق آیین نامه های رتبه بندی شرکت، هزینه اش محاسبه گردیده و در صورت وضعیت ها ذکر شود.
 • البته هزینه ردیف هایی که برای تامین شان باید به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام شود،اگر مربوط به قسمتی از کار باشند، براساس پیشرفت کار و متناسب با آن محاسبه می گردد و اگر به کل کار
 • مرتبط باشد، متناسب با پیشرفت موضوع پیمان، محاسبه و پرداخت می گردد.

هم چنین بخوانید:

رتبه بندی شرکت ها چیست و چرا باید انجام شود

مدارک رتبه 5 پیمانکاری چه مدارکی است؟

 

لینک های مهم
نویسنده : ثبت یکتا
۲۲ مهر ۰۲:۰۷ قبل از ظهر(2 سال پیش)

مطالب مرتبط