برای افزایش سرمایه شرکت چه باید کرد

برای افزایش سرمایه شرکت چه باید کرد

افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت شده شركت یا به عبارت دیگر افزایش تعداد سهام منتشره توسط شركتهای سهامی .

همانطور که می دانیم در کلیه شرکت ها دارایی شرکاء بدلیل وجود شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت حقیقی شرکاء است. همچنین در شرکت های سهامی دارایی شرکت اهمیت مخصوصی دارد و شرکاء مسئولیتی در مقابل تعهدات شرکت به جز سرمایه ای که پرداخته اند ندارند و طلبکاران شرکت غیر از آن(سرمایه شرکت) وثیقه دیگری ندارند. بنابراین سرمایه شرکت بعد از پرداخت جزء دارایی شرکت محسوب می شود و در مدت حیات شرکت ممکن است افزایش یا تقلیل یابد .
موضوع این مقاله نیز بررسی شرایط افزایش سرمایه شرکت ها در مواقعی که احتیاج به نقد ینگی برای فعالیت های جدید یا توسعه فعالیت های قبلی دارند می باشد. تامین مالی از طریق افزایش سرمایه حضور در بورس یعنی اقدام نقدی ، استفاده از اندوخته های سنوات گذشته ، صرف سهام و یا ترکیبی از این موارد باید بدانیم یک شرکت چگونه میزان سرمایه خود را و طی چه مراحلی افزایش می دهد.
معمولا پس از پیشنهاد هییت مدیره و ارائه طرح توجیهی و مشخص کردن روش و محل سرمایه گذاری و میزان افزایش سرمایه ، این افزایش به میزان مشخص به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می رسد .سپس در اختیار هیئت مدیره قرار گرفته و این هیئت پس از طی مراحلی با جلب رضایت سازمان بورس اوراق بهادر اقدام به افزایش ثبت سرمایه می نماید

از دیدگاه قانون افزایش سرمایه شرکت ها عبارتند :

) به موجب ماده 163 لایحه قانونی 1347:” هیات مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود(
لذا،اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره، بازرسان، صاحبان امضای مجاز،کاهش یا افزایش سرمایه،و انحلال شرکت یا موسسه را به واحد ثبتی اطلاع دهند.عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.

افزایش سرمایه شرکت معمولاَ در موارد ذ یل به عمل می آید:

1-شرکت برای ادامه یا توسعه عملیات خود محتاج به سرمایه اضافی است و سرمایه مزبور را نمی تواند از طریق وام تحصیل کند .
2- شرکت دارای وضع مالی محکمی است ولی ببرای اینکه زیر بار قرض نرفته و بهره ای پرداخت ننماید ترجیح می دهد به عوض وام سرمایه خود را افزایش دهد
3-شرکتی که دارای ذخایر زیادی است به عوض تقسیم ذخایر بین صاحبان سهام ترجیح می دهد ذخایر خود را تبدیل به سرمایه کند
4-شرکت برای تسهیل و تقویت بینه ما لی خود سها م مو سس و برگ ها ی قرضه یا وام های خود را به سهم تبد یل نماید
5- شرکتی که اجنا س دریافت می دارد به عوض پرداخت بهای ان ها سهم می دهد
افزایش سرمایه: مادام که سرمایه شرکت قبلی تماما از سوی صاحبان سهام تادیه نشده است و مراحل ثبت و تشریفا ت ان در اداره ثبت شر کت ها انجام نگرفته باشد افزایش سرمایه تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود

جهت ثبت افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص(از طریق صدور سهام جدید) می بایست اظهارنامه به امضای کلیه اعضاء هیئت مدیره رسیده و به انضمام مدارک مشروحه زیر به مرجع ثبت شرکت ها تقدیم گردد:
1-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیات مدیره داده و در صورت اخیر صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
2-یک نسخه از روزنامه که آگهی مربوط به افزایش سرمایه (آگهی موضوع ماده 169 ل.ا.ق.ت) در آن انتشار یافته است.
3-اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید در صورتیکه سهام جدید امتیازاتی داشته باشد،شرح امتیازات و موجبات آن باید در اظهارنامه قید شود.
4-در صورتیکه قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقدی باشد،سرمایه غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم و با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل و اتخاذ تصمیم شده است تحویل می گردد.
در این خصوص رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 ل.ا.ق.ت الزامی است(ماده 183 ل.ا.ق.ت) در صورتیکه صاحبان آورده غیر نقد برای خود مزایای خاصی مطالبه کرده باشند از حق رای هنگام رسیدگی مجمع عمومی فوق العاده محروم خواهند بود و نیز از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت محسوب نخواهند شد.مجمع مزبور نمی تواند آورده غیر نقدی را بیش از آنچه که کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی کرده است قبول نماید.

 

لینک های مهم
نویسنده : ثبت یکتا
۱۹ اسفند ۰۹:۱۲ قبل از ظهر(5 ماه پیش)

مطالب مرتبط