شرایط عمومی پیمان و رتبه بندی ساجات

شرایط عمومی پیمان و رتبه بندی ساجات

آیا از شرایطی عمومی پیمان که برای پیمانکار وجود دارد، اطلاع دارید؟ ما در این مطلب این شرایط که در رتبه بندی ساجات نیز تاثیر می گذارد، بیان می کنیم.

رتبه بندی ساجات | شرایط عمومی پیمان - ثبت یکتا

رتبه بندی ساجات – شرایط عمومی پیمان(1)

 • مسئولیت اجرای کارهای موضوع پیمان براساس مدارک پیمان بر عهده پیمانکار می باشد.
 • برطبق رتبه بندی ساجات پیمانکار باید روش اجرای کار، سازمان و برنامه زمانی برای اجرای کار را براساس نظر مهندس مشاور و طبق نقشه ها و برنامه زمانی تهیه کرده و به مدت یک ماه بعد از تاریخ مبادله پیمان، یا مدتی که در مدارک و اسناد پیمان مشخص شده است، به مهندس مشاور ارائه دهد تا پس از اصلاحات لازم و تصویب، به پیمانکار برای اجرای کار اطلاع داده شود. پیمانکار باید جزئیات برای چگونگی تهیه کردن برنامه زمانی رعایت کند.
 • اگر پیمانکار درحین کار، متوجه تغییرضروری در برنامه زمانی تفصیلی شود، باید قبل از رسیدن زمان انجام کارهایی که باید دچار تغییر شود، مهندس مشاور را با بیان کردن دلیل مطلع کند. مهندس مشاور، تغییراتی که پیمانکار درخواست کرده است در قالب برنامه زمانی رسیدگی کرده و موارد مورد قبول را پس از تصویب کارفرما، به پیمانکار اعلام می کند.

در صورتی که این تغییر از طرف مهندس مشاور باشد، پیمانکار باید با توجه به نظر مشاور، در برنامه زمانی تفصیلی تغییرات را اعمال کرده و برای بررسی و تصویب، به مهندس مشاور ارائه دهد.

 • پیمانکار باید با پیمانکاران دیگر که مربوط به کارفرما می باشند و با موضوع قرارداد در ارتباط هستند، هماهنگ باشد. برنامه ریزی برای اینگونه هماهنگی ها توسط مهندس مشاور به پیمانکار داده اعلام می شود.
 • پیمانکار باید در آخرماه، کارهای انجام شده را به صورت گزارش تهیه کند. چگونگی تهیه گزارش توسط مهندس مشاور مشخص می شود. این گزارش شامل:
 1. درصد کارهای انجام شده
 2. میزان تاخیر یا پیشرفت نسبت به برنامه زمانی تفصیلی
 3. موانع اجرای پروژه
 4. مقدار و نوع تجهیزات و مصالح
 5. نوع و تعداد ماشین آلات
 6. تخصص نیروهای انسانی و تعداد آن ها
 • پیمانکار باید نسخه ای از جدول ها، نمودارها و برنامه های پیشرفت کار را همواره آماده داشته باشد تا در مواردی که لازم است، مهندس مشاور یا افراد دیگر با مجوزهای لازم، از آن ها استفاده کنند.
 • پیمانکار دارای رتبه بندی باید قبل از اینکه عملیات را شروع کند، شخصی را مهندس مشاور صلاحیتش را تایید کرده است، رئیس کارگاه معرفی کند. این رئیس باید در اغلب زمان ها در کارگاه حضور داشته باشد تا بر روی عملیات اجرایی نظارت داشته باشد. اگر رئیس کارگاه نتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد، مهندس مشاور، باید با دلیل موردقبول، از پیمانکار بخواهد که او را تعویض کند و پیمانکار باید در مدت یک ماه شخص دیگری را که صلاحیت موردنظر را دارا باشد و مورد قبول مهندس مشاور باشد، به ایشان معرفی کند.

پیمانکار باید اختیارات کافی را به رئیس کارگاه داده و هرنوع خطایی در حین انجام کار رخ دهد و به رئیس کارگاه ابلاغ شود، به منزله ابلاغ به پیمانکار می باشد.

هم چنین بخوانید:

مدارک لازم جهت اخذ رتبه ساجات | epc ، پیمانکار، مشاور

الزامات رتبه بندی شرکت چیست؟

 

برچسب ها : رتبه بندی ساجات شرایط عمومی پیمان

21 مهر 12:07 بعد از ظهر(3 سال پیش)

برای این پست هیچ نظری ثبت نشده است !

ارسال نظر