شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود

در شرکت با مسئولیت محدود  موسسین قبلا" اوراق مخصوصی که شامل شرکتنامه و اظهارنامه میباشد و از قسمت اوراق بهادار خریداری نموده اند تکمیل نموده همراه با ضمائمم که شامل دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورتجلسه موسسین و هیات مدیره میباشد به مسئول اداره میدهند مسئول مربوطه مدارک تاسیس را جهت رسیدگی نزد ممیز ثبت شرکت ها ارسال میدارد، ممیز ثبت شرکتها اوراق مربوط به تاسیس را میبایست از جهات زیر کنترل نماید.

1-شرکت از کدام یک از انواع شرکتهاست.

2-شرکتنامه و اظهارنامه و ارائه شده توسط موسسین مخصوص ثبت نوع شرکت مورد نظر میباشد یا خیر.

3-چنانچه مدارک ثبت ناقص تنظیم شده است دستور رفع نقص به موسسین میدهد.

4-در صورت تکمیل اوراق تاسیس در صورتیکه موسسین موافقت با نام شرکت را از (اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی) قبلا" اخذ نکرده اند میبایست با پیشنهاد چند اسم از اداره مذکور استعلام گردد.

5-با وصل موافقت نامه از اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در خصوص نام شرکت ممیز کنترل های زیر را انجام میدهد.

6-مرکز شرکت در شهرستان محل تقاضا واقع است یا خیر.

7-در صورتیکه مرکز شرکت در حوزه ثبتی شهرستان قرار گرفته باشد ثبت شرکت بلااشکال است.

8-چنانچه شرکت در شرف تاسیس در سایر شهرستانهای ایران شعبه داشته باشد میبایست برای  هر شعبه یک نسخه از مدارک تاسیس اضافه از موسسین اخذ گردد.

9-موضوع فعالیت شرکت چیست و در ارتباط با کدام  وزارتخانه یا اتحادیه و یا سازمان دولتی میباشد.

10-معمولا" در ارتباط با وظایف قانونی:

وزارت راه و ترابری(در خصوص حمل و نقل)

وزارت نفت(در خصوص نفت و پترو شیمی و گاز)

وزارت ارشاد اسلامی(در خصوص چاپخانه و تبلیغات و آژانس های مسافرتی- فیبم و امور سینمایی)

سازمان بنادر و کشتیرانی(در خصوص حمل و نقل دریائی)

بیمه(در خصوص بیمه گری)

بانک مرکزی(در خصوص بانکداری)

شورای عالی انفورماتیک سازمان برنامه و بودجه(در خصوص کامپیوتر سخت افزار)

مجمع امور صنفی(در خصوص موضوع واردات و صادرات)

اتحادیه های صنفی با توجه به موضوع شرکت موسسین میبایست مجوز لازم قبل از ثبت اخذ نمایند.

  1. در صورتیکه مجوز لازم را ارائه  نداده اند پیش نویس استعلام را که کارشناس یا ممیز تهیه نموده و با امضای مسئول اداره به وزارت و یا سازمان مربوطه ارسال میدارد.
  2. با وصول مجوز ثبت از مراجع مذکوز موضوعات زیر توسط ممیز کنترل میشود.
  3. اسامی شرکاء و موسسین و میزان سرمایه هر یک از شرکاء
  4. تابعیت خارجی یکی و یا کلیه شرکاء همراه با مدارک به وزارت اطلاعات انعکاس میابد.
  5. پس از وصول استعلام از وزارت اطلاعات، نشانی شرکاء با نشانی قید شده  در اوراق انطباق داده میشود.
  6. جمع هم الشرکه شرکاء معادل کل سرمایه  شرکت در حال تاسیس باشد.
  7. نام خانوادگی شرکاء با اسم انتخاب شده از نظر رعایت ماده 95 قانون تجارت را ممیز مینماید.
  8. مشخص نمودن نقدی یا غیر نقدی شرکت
  9. در صورت نقدی بودن سرمایه شرکت رسید آن توسط مدیران ضمیمه مدارک بشود.
  10. در صورتیکه سرمایه شرکت غیر نقدی است:

سرمایه غیر نقدی منقول است یا غیر منقول.

چنانچه منقول است از انواعی است که دارای  شماره شهربانی باشد یا خیر.    

11.در  صورتیکه دارای شماره شهربانی است وفق مقررات انتقال در دفتر اسناد رسمی صورت می پذیرد:

استعلام از شهربانی از نظر عدم تخلف  و عدم بازداشت.

استعلام از دارائی و گمرک از نظر عدم بدهی.

12.چون مسئولیت شرکاء در ازای سرمایه غیر نقدی مسئولیت تضامنی است امضاء کلیه شرکاء لازم است(طبق ماده 98 قانون تجارت)

13.در صورت عدم بازداشت و عدم بدهی گمرکی و دارائی ، ملاحضه اسناد جز سرمایه  شرکت و انتقال آن به دفترچه مالکیت و ارسال خلاصه معامله به شهربانی.

14.چنانچه منقول دیگری باشد لیست سهم الشرکه که غیر نقدی هر یک از شرکاء تقویم شده با امضاء کلیه شرکاء(رعایت ماده 98 قانون تجارت) صورتجلسه مجمع.

15.چنانچه سرمایه شرکت غیر منقول است-مشخص نمودن ان.

16-کارخانه-مزروعی-مسکونی-تجارتی.

17-چنانچه کارخانه است در کجا و کدام شهر قرار دارد.

18. استعلام از دارائی مبنی بر وصول مالیات متعلقه به انتقال محل کارخانه در ازای مبلغ........ ریال که متقاضیان اظهار داشته اند.

استعلام عدم بازداشت و عدم وثیقه از اداره ثبت مربوطه.19.

20.استعلام از اداره تامین اجتماعی.

21-در صورتی که ملک در جریان ثبت است استعلام جریان ثبتی از اداره ثبت مربوطه و تعیین بدهی ثبتی.

22-استعلام از شهرداری

23.اخذ مدارک متعلاقات مورد انتقال مانند آب و برق و تلفن از متقاضیان و اخذ مفاصا حساب از ادارات مذکور.

24.استعلام از منابع طبیعی مبنی از عدم ملی شدن(قانون جنگلها و مراتع کشور).

25.استعلام از هیئت هفت نفری محل وقوع ملک.

26.پس از کنترل مدارک و موضوعات اشاره شده بلامانع بودن  انتقال غیر منقول به شرکت و تایید رامیه غیر نقدی شرکت.

27.متقاضی دو برگ خلاصه معامله انتقال املاک ثبت شده و یا ثبت نشده را پس از خریداری به کارشناس ارائه میدهد.

28.کارشناس(ممیز) با رعایت قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 5 نظامنامه قانون ثبت شرکتها خلاصه انتقال نیبت به پلاک ثبتی تنظیم مینماید و پس از صدور دستور ثبت شرکت خلاصه معامله به اداره مربوطه ارسال میگردد.

29.پس از طی مراحل مذکور در فوق بررسی سرمایه شرکت اختتام میابد.(رعایت ماده 100 قانون تجارت)

30.اسامی مدیر با مدیران و اشخاصیکه حق امضاء دارند و در شرکتنامه و اظهارنامه با مسئولیت  محدود درج شده است با اولین صورتجلسه موسسین و شرکاء تطبیق داده میشود 104 و105 قانون تجارت)

31.کنترل نحوه تقسیم سود.

32.کنترل به موقع رسیدگی به حسابهای شرکت

33.رعایت متده 114 قانون تجارت-مورد انحلال شرکت

34.تاریخ تشکیل شرکت و تعیین مدت آن.

35.کنترل امضاء کلیه شزکاء در ذیل اوراق شرکتنامه و اظهارنامه.

36.بررسی اساسنامه و کنترل آن و تطبیق اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه و هر برگ اساسنامه.

37.وظایف مجمع عمومی عادی شرکت و وظایف مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره  درج شده در اساسنامه  با قانون تجارت مواد 94 الی 115 قانون تجارت تطبیق میشود و پس از انطباق کامل آن با قانون تجارت و مشخص شدن روابط شرکاء(ماده 108 قانون تجارت) کارشناس یا ممیز دستور وصول الثبت به شعبه حسابداری صادر مینماید.

38. متقاضی جهت پرداخت حق الثبت تاسیس شرکت به شعبه حسابداری مراجعه  می نماید و مسئول حسابداری ثبت شرکتها اقدامات زیر را باید انجام دهد.

-مبلغ سرمایه شرکت را مشخص کند.

-با رعایت ماده 10 قانون اصلاحی ثبت شرکتها هزینه حق الثبت متعلقه  را تعیین و جهت صدور فیش بانکی نزد متثدی مربوطه ارسال میدارد.

-متصدی مربوطه فیش بانکی به مبلغ تعیین شده تهیه و به متقاضیان تحویل می دهد که وجه آنرا به حساب جاری بانک ملی واریز نماید.

-متقاضی هزینه حق الثبت تمعلقه را به حساب بانک واریز  و با فیش پرداخت مراجعه مینماید.

-فیش پرداخت را به مسئول حسابداری ارائه میدهد.

-فیش پرداخت در دفتر حسابداری منعکس میشود.

-گواهی پرداخت حق الثبت با ذکر شماره فیش در برگ اول اظهارنامه از طرف شعبه حسابداری صادر میشود.

-مدارک تاسیس کلا تحویل متقاضی میشود.

-متقاضی با ارائه فیش پرداخت مخصوص پرونده نزد کارشناس کنترل مراجعه مینماید.

-کارشناس با مشاهده فیش واریز حق الثبت تاسیس شرکت پیشنویس های تاسیس را تهیه مینماید و پس از تایید و امضاء به مسئول اداره داده میشود.

-مسئول اداره پس از بررسی و کنترل دستوز ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر مینماید.

اقدام بعدی ثبت شرکتنامه در دفتر ثبت شرکتها میباشد که دفتر مذکور قانونی است و به امضای نماینده دادستان محل رسیده است یا متقاضی  پیش نویس را نزد مسئول دفتر برده و مسئول دفتر شروع به ثبت شرکتنامه و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکتها مینماید و اقدامات زیر را انجام میدهد:

-اخذ کارت شناسایی متقاضیان.

-تطبیق کارت با مشخصات مندرج در شرکتنامه.

-احراز هویت متقاضیان.

-اخذ  امضاء از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر.

-تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است.

-در صورتیکه سرمایه شرکت غیر منقول و منقول دارای شماره شهربانی باشد در اسناد مالکیت اموال مورد انتقال امضاء اخذ میگردد.

-تعیین شماره ثبت شرکت.

-نوشتن شماره  ثبت در اظهارنامه و شرکتنامه شرکت و اسناد مالکیت اموال متعلق به شرکت.

-اسناد مالکیت به امضای رئیس اداره ثبت که طبق ماده 5 جانشین سر دفتر اسناد رسمی است (در امور شرکتها) میرسد.

-مسئول ثبت دفتر تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضاء گواهی مینماید یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه ممهور به مهر اداره ثبت کرده و تحویل موسسین می گردد در صورتی که سند مالکیت هم وجود داشته باشد به مدیران تحویل میگردد.

-نسخه دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردید جهت تحریر به اطاق تایپ ارسال میدارد.

اقدام نهائی یا تحریر و صدور آگهی تاسیس شرکت میباشد،  که دارای مراحل زیر است:

.تحریر پیش نویس آگهی در سه نسخه.

.مقابله توسط متصدی.

.مسئول اداره پس از درج آگهی های تاسیس پرونده را به دفتر اداره ارجاع مینماید.

.پس ازدرج اسم شرکت  در دفتر اندیکاتور آگهی صادر میشود.

.ضمن تحویل نسخه اول آگهی به مدیران شرکت در خصوص  درج در روزنامه رسمی راهنمائی لازم میشوند.

.نسخه دوم به ضمیمه قبض پرداخت حق الدرج آگهی طی نامه ای در دو نسخه به اداره آگهی های وزارت ارشاد اسلامی به منظور درج آن در روزنامه ارسال میگردد.

.نامه وزارت ارشاد اسلامی بلافاصله با ذکر موضوع بعد از شماره ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور ثبت میشود و یک نسخه (پیش نویس) نامه در پرونده نگاهداری میگردد.

چنانچه شرکت در خارج از حوزه ثبتی دارای شعبه باشد:

-طی نامه ای محل و وقوع شعبه شرکت را به همراه یک نسخه از کلیه مدارک ، اظهارنامه، اساسنامه و یک نسخه آگهی تاسیس به اداره ثبت محل جهت ثبت  آن در اداره ثبت مزبور ارسال می گردد.

-پیش نویس عنوان نامه اداره ثبت محل شعبه پس از ثبت مجدد در دفتر اندیکاتور در پرونده نگاهداری میشود.

-اوراق مزبور پس از ثبت در دفتر ارسال مراسلات تحویل نامه رسان میشود تا به مراجع مربوط در قبال رسید تحویل  نماید.

-مسئول دفتر پرونده  شرکت جدید التاسیس را به بایگانی اداره ثبت شرکتها ارسال  مینماید.

-در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران مسئول بایگانی پرونده جدید التاسیس را با شماره ثبت و نوع و اسم شرکت در دفتر کل مخصوص که نشان دهنده کل پرونده های موجود می باشد با  قید تاریخ ثبت به ترتیب ذیل کلاسه پرونده را در پوشه مشخص مینماید.

بعنوان مثال: پرونده شرکت ثبت شده به شماره 44611دبشماره یک/ شماره کارتن 4462 تعیین کلاسه میشود بعبارت دیگر اولین عدد سمت راست شماره ثبت شرکت شماره فرعی میشود و بشماره ماقبل آخر ثبت یک شماره اضافه میشود و شماره کارتن در ردیف ضبط در بایگانی مشخص میشود.

مسئول بایگانی پرونده کلاسه زده شده را به قسمت تعیین نام ارسال میدارد.

-مسئول تعیین نام شرکت تاسیس شده را در دفاتر تعیین نام در ردیف نام انتخاب شده منعکس مینماید و پس از سه ماه دفتر را به وزارت امور اقتصادی و دارائی جهت انعکاس در کامپیوتر ارسال میدارد.

-پرونده متشکله مجددا" به بایگانی اداره عودت داده میشود و در ردیف تعیین شده ضبط و بایگانی میشود.

-با توجه به مراحل مذکور ثبت یک شرکت با تابعیت ایرانی خاتمه یافته تلقی میشود.

الف- در صورتیکه مال غیر منقول زمین مزروعی و یا خانه مسکونی و یا خانه تجاری باشد پش از پرسش از مراجع (وزارت دارائی- شهرداری- هیئت هفت نفری- وزارت کشاورزی- سازمان عمران اراضی شهری- سازمان تامین اجتماعی- اداره ثبت محل وقوع ملک) اقدامهای ذکر شده انجام میپذیرد.

توضیحا": چون در ادارات  ثبت شهرستانها معمولا" این اعمال  توسط تعدادی محدود کارمند صورت  میگیرد ذکر خلاصه مراحل دیگر را که در صفحات بعدی ملاحظه خواهید نمود ضروری به نظر میرسد.

 

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۱۶ بهمن ۱۱:۱۱ قبل از ظهر(9 ماه پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

مطالب مرتبط