شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود

درثبت شرکت با مسئولیت محدود مؤسسین قبلاً اوراق مخصوصی که شامل شرکتنامه و اظهارنامه می باشد و از قسمت اوراق

بهادار خریداري نموده اند تکمیل نموده همراه با ضمائم که شامل دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورتجلسه مؤسسین و

هیات مدیره می باشد به مسئول اداره ارائه می دهند مسئول مربوطه مدارك تاسیس را جهت رسیدگی نزد ممیز ثبت شرکتها

ارسال می دارد، ممیز ثبت شرکتها اوراق مربوط به تاسیس را می بایست از جهات زیر کنترل نماید.

شرکت از کدامیک از انواع شر کتها ست.

شرکتنامه و اظهار نامه تکمیل و ارائه شده توسط مؤسسین مخصوص ثبت نوع شرکت مورد نظر می باشد یا خیر.

چنانچه مدارك ثبت ناقص تنظیم شده است دستور رفع نقص به مؤسسین می دهد.

در صورت تکمیل اوراق تاسیس در صورتیکه مؤسسین موافقت با نام شرکت را از (ادراه کل ثبت شرکتها و مالکیت

صنعتی ) قبلاً اخذ نکرده اند م ی بایست با پیشنهاد چند اسم از اداره مذکور استعلام گردد

.با وصل موافقت نامه از ادراه کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در خصوص نام شرکت ممیز کنترلها ي زیر را انجام می دهد.

مرکز شرکت در شهرستان محل تقاضا واقع است یا خیر .

در صورتیکه مرکز شرکت در حوزه ثبتی شهرستان قرار گرفته باشد ثبت شرکت بلا اشکال می باشد.

چنانچه شرکت در شرف تاسیس در سایر شهرستانهاي ایران شعبه داشته باشد می بایست براي هر شعبه یک نسخه از

مدارك تاسیس اضافه از مؤسسین اخذ گردد.

موضوع فعالیت شرکت چیست و در ارتباط با کدام وزارتخانه یا اتحادیه و یا سازمان دولتی می باشد.

معمولاً در ارتباط با وظایف قانونی:

وزارت راه وترابري ( در خصوص حمل و نقل)

وزارت نفت ( در خصوص نفت و پتروشیمی و گاز)

وزارت ارشاد اسلامی ( در خصوص چاپخانه و تبیلغات و آژانسهاي مسافرتی- فیلم وامور سینمایی)

سازمان بنادر و کشتی رانی ( در خصوص حمل و نقل دریائی)

بیمه ( در خصوص بیمه گري)

بانک مرکزي ( در خصوص بانکداري)

شوراي عالی انفورماتیک سازمان برنامه و بودجه ( در خصوص کامپیوتر سخت افزار)

مجمع امور صنفی ( در خصوص موضوع واردات و صادرات)

اتحادیه هاي صنفی با توجه به موضوع شرکت مؤسسین می بایست مجوز لازم قبل از ثبت اخذ نمایند.

در صورتیکه مجوز لازم را ارائه نداده اند پیش نویس استعلام لازم را که کارشناس یا ممیز تهیه نموده و با امضاي

مسئول اداره به وزارت و یا سازمان مربوطه ارسال می دارد.

با وصول مجوز ثبت از مراجع مذکور موضوعات زیر توسط ممیز کنترل می شود.

اسامی شرکاء و مؤسسین و میزان سرمایه هر یک از شرکاء.

تابعیت خارجی یکی و یا کلیه شرکاء همراه با مدارك به وزارت اطلاعات انعکاس می یابد.

پس از وصول استعلام از وزارت اطلاعات، نشانی شرکاء با نشانی قید شده در اوراق انطباق داده می شود.

جمع هم الشرکه شرکاء معادل کل سرمایه شرکت در حال تاسیس باشد.

نام خانوادگی شرکاء با اسم انتخاب شده از نظر رعایت ماده 95 قانون تجارت را ممیز می نماید.

مشخص نمودن نقدي یا غیر نقدي شرکت.

در صورت نقدي بودن سرمایه شرکت رسید آن توسط مدیران ضمیمه مدارك بشود.

در صورتیکه سرمایه شرکت غیر نقدي است :

سرمایه غیر نقدي منقول است یا غیر منقول.

چنانچه منقول است. از انواعی است که داراي شماره شهربانی باشد یا خیر.

در صورتیکه داراي شماره شهربانی است وفق مقررات انتقال دردفتر اسناد رسمی صورت می پذیرد :

ستعلام از شهربانی از نظر عدم تخلف و عدم بازداشت.

استعلام از دارائی و گمرك از نظر عدم بدهی.

چون مسئولیت شرکاء در ازاي سرمایه غیر نقدي مسئولیت تضامنی است امضاء کلیه شرکاء لازم است (طبق ماده 98

قانون تجارت)

در صورت عدم بازداشت و عدم بدهی گمرکی و دارائی، ملاحظه اسنادجزء سرمایه شرکت و انتقال آن به دفترچه

مالکیت و ارسال خلاصه معامله به شهربانی.

چنانچه منقول دیگري باشد لیست سهم الشرکه که غیر نقدي هر یک از شرکاء تقویم شده با امضاء کلیه شرکاء (رعایت ماده 98 قانون تجارت) صورتجلسه مجمع.

چنانچه سرمایه شرکت غیر منقول است - مشخص نمودن نوع آن.

کارخانه – مزروعی – مسکونی - تجارتی.

چنانچه کارخانه است در کجا و کدام شهر قرار دارد.

استعلام از دارائی مبنی بر وصول مالیات متعلقه به انتقال محل کارخانه در ازاي مبلغ..................... ریال که متقاضیان اظهار داشته اند.

استعلام عدم بازداشت و عدم وثیقه از اداره ثبت مربوطه.

استعلام از اداره تامین اجتماعی.

در صورتی که ملک در جریان ثبت است استعلام جریان ثبتی از اداره ثبت مربوطه و تعیین بدهی ثبتی.

استعلام از شهرداري

اخذ مدارك متعلقات مورد انتقال مانند آب و برق و تلفن از متقاضیان و اخذ مفاصا حساب از ادارات مذکور.

استعلام از منابع طبیعی مبنی از عدم ملی شدن (قانون جنگلها و مراتع کشور).

استعلام از هیئت هفت نفري محل وقوع ملک.

پس از کنترل مدارك و موضوعات اشاره شده بلامانع بودن انتقال غیر منقول به شرکت و تائید رامیه غیر نقدي شرکت.

متقاضی دو برگ خلاصه معامله انتقال املاك ثبت شده و یا ثبت نشده را پس از خریداري به کارشناس ارائه می دهد.

کارشناس (ممیز) با رعایت قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 5 نظامنامه قانون ثبت شرکتها خلاصه انتقال نیبت به پلاك ثبیتی تنظیم می نماید و پس از صدور دستور ثبت شرکت خلاصه معامله به اداره مربوطه ارسال می گردد.

پس از طی مراحل مذکور در فوق بررسی سرمایه شرکت اختتام می یابد ( رعایت ماده100 قانون تجارت)

اسامی مدیر یا مدیران و اشخاصیکه حق امضاء دارند و در شرکتنامه و اظهار نامه با مسئولیت محدود درج شده است با لاو ین صورتجلسه مؤسسین و شرکاء تطبیق داده می شود (ماده 104 و 105 قانون تجارت)کنترل نحوه تقسیم سود.

کنترل به موقع رسیدگی به حسابهاي شرکت رعایت ماده 114 قانون تجارت - مورد انحلال شرکت تاریخ تشکیل شرکت و تعیین مدت آن.

کنترل امضاء کلیه شرکاء در ذیل اوراق شرکتنامه و اظهار نامه.

بررسی اساسنامه و کنترل آن و تطبیق اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه و هر برگ اساسنامه.

وظایف مجمع عمومی عادي شرکت و و ظایف مجمع عمومی فوق العاده و هئیت مدیره درج شده در اساسنامه با قانون تجارت مواد 94 الی 115 قانون تجارت تطبیق می شود وپس از انطباق کامل آن با قانون تجارت و مشخص شدن روابط شرکاء (ماده 108 قانون تجارت) کارشناس یا ممیز دستور وصول الثبت به شعبه حسابداري صادر می نماید.متقاضی جهت پرداخت حق الثبت تاسیس شرکت به شعبه حسابداري مراجعه می نماید و مسئول حسابداري ثبت شرکتها اقدامات زیر را باید انجام دهد..مبلغ سرمایه شرکت را مشخص می نماید..با رعایت ماده 10 قانون اصلاحی ثبت شرکتها هزینه حق الثبت متعلقه را تعیین و جهت صدور فیش بانکی نزد متصدي مربوطه ارسال می دارد..متصدي مربوطه فیش بانکی به مبلغ تعیین شده تهیه و به متقاضیان تحویل می دهد که وجه آنرا به حساب جاري بانک ملی واریز نماید.

.متقاضی هزینه حق الثبت تمعلقه را به حساب بانک واریز و با فیش پرداخت مراجعه می نماید.

فیش پرداخت را به مسئول حسابداري ارائه می دهد.

فیش پرداخت در دفتر حسابداري منعکس می شود.

گواهی پرداخت حق الثبت با ذکر شماره فیش در برگ اول اظهارنامه از طرف شعبه حسابداري صادر می شود.

مدارك تاسیس کلاً تحویل متقاضی می شود.

متقاضی با ارائه فیش پرداخت مخصوص پرونده نزد کارشناس کنترل مراجعه می نماید.کارشناس با ملاحظه فیش واریز حق الثبت تاسیس شرکت پیش نویس هاي تاسیس را تهیه می نماید و پس تائید و امضاء به مسئول اداره داده می شود.مسئول اداره پس از بررس و کنترل دستور ثبت در دفتر ثبت شرکتها را صادر می نماید.

اقدام بعدي ثبت شرکتنامه در دفتر ثبت شرکتها می باشد که دفتر مذکور قانونی است و به امضاي نماینده دادستان محل رسیده است یا متقاضی پیش نویس را نزد مسئول دفتر برده و مسئول دفتر شروع به ثبت شرکتنامه و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکتها می نماید و اقدامات زیر را انجام می دهد:

- اخذ کارت شناسایی متقاضیان.

- تطبیق کارت با مشخصات مندرج در شرکتنامه.

- احراز هویت متقاضیان.

- اخذ امضاء از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر.

- تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است.

در صورتیکه سرمایه شرکت غیر منقول و منقول داراي شماره شهربانی باشد در اسناد مالکیت اموال مورد

انتقال امضاء اخذ می گردد.

تعیین شماره ثبت شرکت.

- نوشتن شماره ثبت در اظهار نامه و شرکتنامه شرکت و اسناد مالکیت اموال متعلق به شرکت.

- اسناد مالکیت به امضا ي رئیس اداره ثبت که طبق ماده 5 جانشین سر دفتر اسناد رسمی است (در امور شرکتها) می رسد.

مسئول ثبت دفتر تشکیل پرونده داده و در روي آن از لحاظ تکمیل امضاء گواهی می نماید یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهار نامه ممهور به مهر اداره ثبت کرده و تحویل مؤسسین می گردد در صورتی که سند مالکیت هم وجود داشته باشد به مدیران تحویل می گردد.

نسخه دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس اگهی را که تشکیل پرونده گردید جهت تحریر به اطاق تایپ ارسال می دارد.

اقدام نهائی یا تحریر و صدور آگهی تاسیس شرکت می باشد ، که داراي مراحل زیر است:

تحریر پیش نویس آگهی در سه نسخه.

مقابله توسط متصدي.

در نسخه دوم آگهی تاسیس توسط ممیز مبلغ حق الدرج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار تعیین می شود (ماده 6 نظامنامه

قانون تجارت) بر طبق تعرفه.

مسئول اداره پس از درج آگهی هاي تاسیس پرونده را به دفتر اداره ارجاع می نماید.

پس از درج اسم شرکت در دفتر اندیکاتور آگهی صادر می شود.

ضمن تحویل نسخه اول آگهی به مدیران شرکت در خصوص درج در روزنامه رسمی راهنمائی لازم می شوند.

نسخه دوم به ضمیمه قبض پرداخت حق الدرج آگهی طی نامه اي در دو نسخه به اداره آگهی هاي وزارت ارشاد

اسلامی به منظور درج آن در روزنامه ارسال می گردد.

نامه وزارت ارشاد اسلامی بلافاصله با ذکر موضوع بعد از شماره ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور ثبت می شود و یک

نسخه (پیش نویس) نامه در پرونده نگاهداري می شود.

چنانچه شرکت در خارج از حوزه ثبتی داراي شعبه باشد:

طی نامه اي محل و وقوع شعبه شرکت را به همراه یک نسخه از کلیه مدارك ، اظهار نامه، اساسنامه و یک نسخه آگهی

تاسیس به اداره ثبت محل جهت ثبت آن در اداره ثبت مزبور ارسال می گردد.

پیش نویس عنوان نامه اداره ثبت محل شعبه پس از ثبت مجدد در دفتر اندیکاتور در پرونده نگاهدار ي می شود.

اوراق مزبور پس از ثبت در دفتر ارسال مراسلات تحویل نامه رسان می شود تا به مراجع مربوط در قبال رسید تحویل نماید.

مسئول دفتر پرونده شرکت جدید التاسیس را به بایگانی اداره ثبت شرکتها ارسال می نماید.

در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري تهران مسئول بایگانی پرونده جدید التاسیس را با شماره ثبت و نوع و اسم شرکت در دفتر کل مخصوص که نشان دهنده کل پرونده هاي موجود می باشد با قید تاریخ ثبت به ترتیب ذیل کلاسه پرونده را در پوشه مشخص می نماید.

بعنوان مثال – پرونده شرکت ثبت شده بشماره 44611 بشماره یک/ شماره کارتن 4462 تعیین کلاسه می شود بعبارت دیگرلاو ین عدد سمت راست شماره ثبت شرکت شماره فرعی می شود و بشماره ما قبل آخر ثبت یک شماره اضافه می شود وشماره کارتن در ردیف ضبط در بایگانی مشخص می شود.مسئول بایگانی پرونده کلاسه زده شده را به قسمت تعیین نام ارسال می دارد.مسئول تعیین نام شرکت تاسیس شده را در دفاتر تعیین نام در ردیف نام انتخاب شده منعکس می نماید و پس از سه ماه

دفتر را به وزارت امور اقتصادي و دارائی جهت انعکاس در کامپیوتر ارسال می دارد.پرونده متشکله مجدداً به بایگانی اداره عودت داه می شود و در ردیف تعیین شده ضبط و بایگانی می شود.با توجه به مراحل مذکور ثبت یک شرکت با تابعیت ایرانی خاتمه یافته تلقی میشود.

 

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۱۷ مهر ۱۰:۰۷ قبل از ظهر(2 ماه پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

مطالب مرتبط