شرکت سهامی عام به چه صورت است؟

شرکت سهامی عام به چه صورت است؟

ثبت شرکت سهامی عام دارای دو مرحله است:

الف:در شرف  تاسیس

ب:تشکیل قطعی

در مرحله در شرف تاسیس تکالیف زبر به عهده موسسین محول شده است که بایستی انجام شده باشد.

.تعهد حداقل 20درصد سرمایه شرکت و پرداخت لااقل 35% از مبلغ مورد تعهد مزبور و سپردن آن در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانکهای کشور.

.در صورت غیر نقدی بودن تمام یا قسمتی از سرمایه تقویم آن وسیله کارشناس رسمی دادگستری

.تنظیم اظهارنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام و طرح اساسنامه و امضای آنها از طرف کلیه موسسین و تسلیم به اداره ثبت بر طبق فراز یک از بند ه.

.دعوت مجمع عمومی موسسین طبق ماده 7 قانون تجارت.

.در مورد فراز 3 نحوه تسلیم اظهارنامه مربوط به تحصبل اجازه نامه انتشار پذیره نویسی از اداره ثبت ممیز بدوا" بررسی می نماید که موسسین باید 35% از 20% سرمایه تعهدی شرکت را به یکی از بانکها سپرده باشند.

.اظهارنامه تنظیم شده شامل موضوعات ذیل میباشد:

الف)نام شرکت

ب)هویت کامل اقامتگاه موسسین

ج)موضوع شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقدی آن بطور تفکیک.

ه)تعداد سهام بانام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورت تصمیم به صدور سهام ممتاز تعداد و خصوصیات و امتیاز آنها.

و)میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغ پرداختی آنها به بانک با تعیین شماره حساب بانک مربوط و در موردآورده های غیر نقدی تعیین اوصاف و مشخصات ارزش آن.

ز)مرکز اصلی شرکت.

ح)تعیین مدت شرکت طبق ماده 7 قانون تجارت.

.بررسی طرح اولیه پذیره نویسی که طبق ماده 9 قانون تجارت بایستی شامل نکات ذیل باشد:

الف/نام شرکت

ب/موضوع شرکت و نوع فعالیتی که شرکت برای آن تشکیل میشود.

پ/مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتیکه نظر به تاسیس شعبه باشد.

ت/مدت شرکت

ث/هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین در صورتی که تمام و یا  بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه  آن سوابق و اطلاعات و تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار شده است یا خیر.

ج/مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیرنقدی و تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن بنحوی که بتوان از چگونگی آن اطلاع حاصل کرد.

چ/در صورت منظور داشتن مزایائی از طرف موسسین برای خود و تعیین چگونگی و موجبات آن به تفضیل بیان داشته باشد.

ح/تعیین مقدار تعهد شده و مبلغ پرداختی موسسین بابت سرمایه.

خ/هزینه های پرداختی موسسین جهت مطالبات و تدارک مقدمات تشکیل شرکت و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت شرکت.

د/جلب موافقت مراجع ذیربط برای  انجام موضوع فعالیت شرط و ذکر مشخصات اجازه نامه با موافقت نامه.

ذ/ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب  منظور شود و تعیین مهلتی که طی آن طالبین میتوانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کند.

ز/اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقه مندان به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شده باشد.

ژ/ذکر نام روزنامه کثیر الانتشار که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین منحصرا" در آن منتشر خواهد شد.

س/چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان.

.طرح اساسنامه تقدیمیبه اداره ثبت  محل توسط موسسین دارای تاریخ بوده و به امضای کلیه موسسین رسیده باشد.

برطبق ماده 8قانون تجارت "ج" طرح اساسنامه بایستی حاومی مطالب ذیل باشد:

1-نام شرکت

2-موضوع شرکت بطور مشخص

3-مدت شرکت

4-مرکز اصیل شرکت و محل شعب آن در صورت مورد نظر بودن ایجاد سهام ممتاز تعداد و خصوصیات و امتیازات آنها تعیین شده باشد.

4-تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که آن باید مطالبه شود این مدت نباید از پنج سال تجاوز نماید.

5-نحوه ی انتقال سهام بانام

6-طریق تبدیل سهام بانام و بی نام باالعکس

7-در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق  قرضه ذکر شرایط و ترتیب آن.

8-شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه

9-مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها

10-طریق شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر  بودن تصمیمات مجامع عمومی

11-تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت با استعفا کرده و یا محجور و معزول و یا به جهات قانونی دیگر ممنوع میگردند.

12-تعیین وظایف و اختیارات مدیران

13-تعداد سهام تنظیمی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.

14-مشخص نمودن تعداد بازرس و نحوه انتخاب و مدت  آن با قید اینکه بیش از یکسال نباشد.

15-تعیین و آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان آن و تسلیم به بازرسان و مجمع عمومی سالانه

16-نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن

17-نحوه تغییر در مفاد اساسنامه

.کنترل ورقه تعهد سهم در مواقعیکه در طرح پذیره نویسی قسمتی از سهام توسط پذیره نویسان تعهد شده باشد و بایستی ورقه سهم حاوی مطالب ذیل باشد(طبق ماده 13 قانون تجارت)

الف/نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت

ب/سرمایه شرکت

پ/شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن

ت/تعداد سهام مورد تعهد و مبلغ اسمی آن، همچنین مبلغی که بابت سهم نقدا" موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود.

ج/نام  بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود.

چ/هویت و نشانی کامل پذیره نویسان

ح/قید اینکه هر پذیره  نویس مبلغ پرداخت نشده از سهام مورد تعهد را طبق اساسنامه به شرکت پرداخت نماید.

پس از انجام امور مذکور و انقضای مهلتی که برای پذیره نویسی تعیین شده است و یا  در صورت تمدید بعد از سپری شدن مدت تمدید شده، موسسین مکلفند ظرف مدت مقرر در قانون به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و پس از احراز تعهد نام سرمایه شرکت و پرداخت حداقل 35% آن و همچنین تقویم آوردهای غیر نقدی تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام داشته و مجمع عمومی موسسین را جهت اتخاذ تصمیمات و تصویب اساسنامه و انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت در روزنامه مربوط دعوت نماید که در این موارد توسط کارشناس کنترل میشود.

خ/مرحله تشکیل قطعی شرکت سهامی عام:

1-بعد از اتخاذ تصمیم مجمع عمومی موسس و انتخاب اولین مدیران و بازرسان، شرکت تشکیل شده و کارشناس با تطبیق کلیه مدارک و ضمائم و اظهارنامه با رعایت مواد 1 الی 300 قانون تجارت و همچنین اقدامهای مربوط به انجام تاسیس در شرکت با مسئولیت محدود که فوقا" اشاره شد پیش نویس آگهی تاسیس را تهیه و پس از امضا جهت بررسی نزد مسئول  اداره ارسال می دارد.

2-در صورتیکه شرکت تا ششم ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ایکه برای شرکت در شرف تاسیس شرح داده شد به ثبت نرسد اداره ثبت شرکتها بر  طبق ماده 19 قانون تجارت  به درخواست هر یک از موسسین و یا پذیره نویسان گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانک مربوط که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن بعمل آمده است ارسال خواهد داشت که جهت دریافت وجوه خود و تعهد نامه به بانک مراجعه نماید و هرگونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت و یا متعهد شده باشد بعهده موسسین میباشد (ماده 19 و22 قانون تجارت) و طبق ماده 23 قانون تجارت موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال  و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام میدهند متضمنا" مسئول  میباشد.(ماده 23 قانون تجارت)

 

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۱۷ بهمن ۱۱:۱۱ قبل از ظهر(9 ماه پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

مطالب مرتبط