قانون اجازه ثبت شعب با نمایندگی شرکتهای خارجی

قانون اجازه ثبت شعب با نمایندگی شرکتهای خارجی

شرکتهای خارجی که در کشورمحل ثبت خود شرکت قانونی شناخته میشوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع،میتوانند در زمینه هائی که توسطدولت جمهوریاسلامی ایران تعیین میشود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام  کنند.

ضوابط ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری –صنعتی جمهوری اسلامی ایران

اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی در جلسه مورخ 137424 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویت نامه شماره 16632 ت 30 مورخه 1373.713) و به استناد ماده (22) قانون. چگ.نگی اداره مناطق آزاد تجاری –صنعتی جمهوری اسلامی ایران "مصوب 1372.6.7- ضوابط شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویت نمودند:

در این تصویب نامه واژه های زیر به جای عبارتهای مشروح به کار میرود:

1-کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران

2-منطقه:هر یک از مناطق آزاد تجاری –صنعتی

3-سازمان: سازمان هر یک تز مناطق آزاد تجاری –صنعتی است که به موجب قانون تاسیس شده انئ.

4:قانون: قانون چگوگی اداره مناطق آزاد تجاری –صنعتی مصوب 7.6.1372 مجلس شورای اسلامی ایران.

5-شورای عالی: شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

6-واحد ثبتی:مرجع ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی هر یک از سازمانهای مناطق آزاد تجاری –صنعتی.

شعبه شرکت یا موسسه:

-شعبه یک شرکت یا موسسه شخص حقوقی است که در منطقه توسط شرکت یا موسسه اصلی که در خارج از منطقه ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت یا موسسه مذکور میباشد و این شخص حقوقی تازه تاسیس ،شرکت یا موسسه فرعی آن محسوب میشود.

-نماینده یک شرکت یا موسسه ،شخص حقوقی است که آن شرکت یا موسسه به آن اختیارات لازم را داده است و تعهدات آن در سمت نمایندگی شرکت یا موسسه، تعهدات شرکت یا موسسه اختیار دهنده محسوب می شود.

ایجاد وظابف واحد ثبتی:

سازمان هز منطقه به منظور انجام امور ثبتی شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی در آن منطقه، واحدی را به نام واحد ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی معنوی تاسیس میکند.

وظایف واحد ثبتی عبارتند از :

1-ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ایرانی و خارجی

2-ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی

3-ثبت اختراعات و اشکاال و ترسیمات صنعتی

4-ثبت دفاتر  تجاری بازرگانان

5-پلمپ دفاتر تجاری و غیر تجاری واقع در حوزه هر منطقه

6-ثبت بانکها و موسسات اعتباری با رعایت آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد

7-ثبت شرکتهای بیمه طبق مقررات حاکم در منطقه آزاد

تشریفات قانونی ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی

-هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب میشود.

-از تاریخ اجرای این تصویب نامه هر شرکت یا موسسه خارجی برای  اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نمایندگی ئر منطقه به فعالیت های  اقتصادی مبادرت نماید باید  در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاری آن کشور به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور شرکت قانونی محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.

-هر شرکت یا موسسه خارجی که در تاریخ اجرای این تصویب نامه در منطقه به وسیله شعبه یا نمایندگی به فعالیتهای اقتصادی اشتغال داشته باشد باید در ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این تصویب نامه تقاضای ثبت نماید در غیر اینصورت شرکت مذکور اعتبار قانونی نداشته و موسسین آن در قبال اشخاص ثالث متضمنا" مسئول جبران خسارت وارد شده خواهند بود.

-انواع شرکتها و موسسات غیر تجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران میتوانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط بر آن که موضوع فعالیت آنها قانونی باشد. در هر حال تاسیس و فعالیت شرکتها تحت قوانین موضوعه امکان پذیر است.

-تمامی اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادی دارند، موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی منطقه به ثبت برسانند. در غیر این صورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مزبور جلوگیری خواهد نمود.

ثبت شرکت و موسسه در منطقه با ارائه مدارک و اسناد زیر به واحد ثبتی منطقه به عمل خواهد امد:

1-اظهارنامه ثبت

2-اساسنامه شرکت

3-صورتجلسه مجمع عمومیموسسین

4-صورتجلسه اولین جلسه هیات مدیره

5-گواهی بانکی از یکی از بانکهای منطقه مبنی بر تودیع حداقل 35% سرمایه نقدی

6-مجوز فعالیت در منطقه که توسط سازمان صادر شده باشد.

درمورد اشخاص حقوقی خارجی تهیه و ارائه اصل اختیار نامه نمایندگی و مجوز تاسیس شعبه اشخاص مذکور در ایران که شرایط تنظیم و صدور آنها مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع اشخاص حقوقی خارجی (به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران آن کشور) رعایت شده باشد ضرورت دارد، همچنین لازم است برای ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران اشخاص حقوقی خارجی  اظهارنامه  ثبت شرکت و رونوشت مصدق سند ثبت شرکت در کشور متبوع را به زبان فارسی نیز ضمیمه نمایند.

-کلیه اسناد و مدارک موضوع ماده (8) این تصویب نامه توسط اشخاص حقوقی خارجی باید به صورت رسمی به زبان فارسی نیز تسلیم شود.

-در کلیه موارد پس از دریافت رسید حق الثبت، اقدامات مربوط به ثبت و صدور گواهی مربوط صورت خواهد گرفت.

اظهارنامه  ثبت شعب و نمایندگی های اشخاص حقوقی خارجی علاوه بر قید تاریخ و امضا باید حاوی نکات زیر باشد:

-نام کامل شرکت یا موسسه به زبان فارسی با علایم اختصاری ومشخصات آن

-نوع شرکت یا موسسه و موضوع فعالیت آن

-مرکز اصلی و اقامتگاه شرکت یا موسسه در خارج ار ایران

-تابعیت شرکت یا موسسه

-آخرین بیلان مالی شرکت یا موسسه

-مرجع ثبت، شماره محل(شهر و کشور) و تاریخ ثبت شرکت یا موسسه در خارج ازایران

-فعالیت موردنظر شرکت یا موسسه جهت اشتغال در منطقه

-سایر شعب و نمایندگی های شرکت یاموسسه در ایران و اسامی مدیران هر کدام (در صورت تاسیس)

-اقامتگاه شرکت یا موسسه جهت اشتغال در ایران و منطقه و تعیین افراد صلاحیت دار دربافت کننده ابلاغ ها و اخطاریه ها

-قبولی مدیر یا مدیران شعب و نمایندگی های ذیل مجوز تاسیس یا اختیار نامه نمایندگی موضوع تبصره (1)ماده(7) این تصویب نامه.

-نام و نام خانوادگی، اقامتگاه مدیران یا  اداره کنندگان شرکت یا موسسه

-نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و تتابعیت وکیل، همچنین نسخه اصلی یا رونوشت مصدق وکالتنامه در صورتی که اظهارنامه و تقاضای ثبت بوسیله وکیل داده شده باشد تسلیم شود.

--اشخاص حقوقی پس از ثبت اداری شخصیت حقوقی خواهند بود و بر اساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه، فعالیت مینماید .واحد ثبتی سازمان موظف است سندی مشعد بر ثبت اشخاص حقوقی یا شعبه یا نمایندگی آنها که ممهور به مهر واحد ثبتی است به تقاضانامه ثبت بدهد.

--اشخاص حقوقی مکلفند به منظوز ثبت هرگونه تغییرات  در اساسنامه وو ترکیب هیات مدیره، بازرسان، صاحبان امضای مجاز، کاهش یا افزایش سرمایه و یا انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را به صوزت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند.عدم اطلاع به موقع  رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.

--هر ذینفعی میتواند از مندرجات پرونده های ثبتی مربوط اطلاع یفته تقاضای دریات رونوشت مصدق نماید.

--واحد ثبتی موظف است مراتب تاسیس شرکت یا موسسه و تغییرات آن را  حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه محلی به هزینه متقاضی به آن روزنامه اعلام نماید.

--تقاضای ثبت علائم و اسامی تجاری –صنعتی و ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی در منطقه به موجب اظهارنامه صوزت میگیرد و شرایط ثبت آن در واحد ثبتی طبق دستورالعمل اجرایی مصوب سازمان هر منطقه خواهد بود.

--کلیه اشخاص حقیقی ایرانی و خارجی در دفاتر ثبت با تنظیم و تسلیم سه نسخه اظهارنامه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام وثبتی انجام میگیرد و حاوی نکات زیر میباشد به عمل می آید:

-نام ونام خانوادگی بازرگانان

-تاریخ و محل تولد، شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه بازرگانان و تصویر اوراق شناسنامه برای  اشخاص حقیقی ایران و گذرنامه برای اشخاص حقیقی خارجی

-تابعیت اصلی و فعلی افراد مزبور  در صورت تحصیل تابعیت دیگر و تاریخ چگونگی اخذ تابعیت مزبور

-تاریخ ورود به منطقه و شماره و محل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجی

-اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی

-شماره ثبت منگنه  و پلمپ دفاتر تجاری  که به موجب بند(5) ماده (3) این تصویب نامه به عمل آمده است.

-رشته فعالیت تجاری داخلی یا خارجی یا هر دودرهر مورد

-سایر مشخصات تجارتی بازرگانان از جمله شماره ثبت،علایم تجاری، کتاب رمز تجارتی و غیره

-واحد ثبتی مکلف است پس از ثبت مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتی ظرف حداکثر ده روز از تاریخ تسلیم، یک نسخه امضا شده از اظهارنامه  ثبت را ممهور به مهر واحد به اظهار کننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به واحد ذیربط در سازمان ارسال کنئ.

-اظهار کننده موظف است ظرف مدت یک هفته هر گونه تغییراتی  را در مفاد اظهارنامه، طی اظهارنامه جدیدی که در سه نسخه تنظیم میشود بهیه و به واحد ثبتی سازمان تسلیم کند تا در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی قید گردد.

-اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات این تصویب نامه اسم خود را ثبت مینماید مکلفند در سر برگ اوراق تجارتی و برگهای فروش و سفارش و هر نوع اسناد و مدارک تجارتی که  به کار میبرند ضمن درج عنوان تجارتی شماره ثبت خود را نیز قید نمایند.

 

 

نویسنده : ثبت یکتا
آخرین بروز رسانی: ۲۸ بهمن ۰۸:۱۱ قبل از ظهر(8 ماه پیش)

نظرات


نظر شما چیست؟

مطالب مرتبط