قانون مالیاتهاي مستقیم

قانون مالیاتهاي مستقیم

باب اول : اشخاص مشمول مالیات

ماده 1 : اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند :

-1 کلّیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاك خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم .

-2 هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلّیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .

-3 هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که ایران تحصیل می کند .

-4 هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به  کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .

-5 هر شخص غیر ایرانی  اعم از حقیقی یا حقوقی  نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به

درآمدهایی که بابت واگذاري امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمکهاي فنی و یا واگذاري فیلم هاي سینمائی (

که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد  از ایران تحصیل می کند .

ماده 2:اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهاي موضوع این قانون نیستند :

-1 وزارتخانه ها و موسسات دولتی

-2 دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود .

-3 شهرداریها

تبصره 1- شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه هاي مذکور در بندهاي فوق باشد , سهم

درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود . حکم این تبصره مانع استفاده شرکتهاي مزبور از فعالیت هاي مقرر در این

قانون , حسب مورد, نیست .

تبصره 2- درآمدهاي حاصل از فعالیت هاي اقتصادي از قبیل فعالیتهاي صنعتی , معدنی , تجاري , خدماتی و سایر فعالیتهاي

تولیدي براي اشخاص موضوع این ماده , که به نحوي غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود , در هر مورد به طور جداگانه به

نرخ مذکور در ماده ( 105 ) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت

مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوز طبق مقررات این قانون خواهند بود . در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق

با مودي مسئولیت تضامنی خواهند داشت .

تبصره 3- معافیت مالیاتی این ماده براي مواردي که از طرف حضرت امام خمینی (ره ) یا مقام معظم رهبري داراي مجوز می

باشند براساس نظر مقام معظم رهبري است

باب دوم : مالیات بر دارایی

مالیات بر ارث

ماده 17 - هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است :

-1 درصورتی که متوفی یا وارث یا هردو ایرانی مقیم باشند نسبت به سهم الارث هریک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث

موضوع ماده 19 این قانون واقع درایران یادر خارج از ایران به دولت محلی که مال درآن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ

مذکور در ماده 20 این قانون .

-2 در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هریک از وراث از اموال و حقوقی مالی

متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون و نسبت به آن قسمتکه در خارج از ایران وجود دارد پس از

کسر مالیات برارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد .

-3 در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود استکلا مشمول

مالیات به  نرخ مذکور در ماده 20 این قانون براي وراث طبقه دوم .

ماده 18 وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند :

-1 وراث طبقه اول که عبارتند از : پدر , مادر , زن , شوهر , اولاد و اولاد اولاد

-2 وراث طبقه دوم که عبارتند از : اجداد, برادر , خواهر و اولاد آنها

-3 وراث طبقه سوم که عبارتنداز : عمو, عمه , دائی , خاله و اولاد آنها

ماده 19 - اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترك متوفی واقع در ایران و یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر

منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالی پساز کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادي در

حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی .

تبصره : بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارك قانونی بوده و اصالتآن مورد تائید هیئت حل

اختلاف مالیاتی قرار نگیرد قابل کسر از ماترك خواهد بود . در مورد مهریه و هفته ایام عده تائید هیئت مذکور لازم نیست و در

مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود داراي وراث از طبقه ماقبل حسب مورد

بوده است .

ماده 20 - نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر است :

% تا مبلغ 000/000/50ریال طبقه اول 5% طبقه دوم 15 % طبقه سوم 35

% تا مبلغ 000/000/200 ریال نسبتبه مازاد 000/000/50ریال طبقه اول 15 % طبقه دوم 25 % طبقه سوم 45

تا مبلغ 000/000/500 ریال نسبت به مازاد 000/000/200 ریال طبقه اول 25 % طبقه دوم 35 % طبقه سوم 55 % نسبتبه مازاد

000/000/500 ریال طبقه اول 35 % طبقه دوم 45 % طبقه سوم 65

از سهم الارث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ هاي مذکور

مشمول مالیات می باشد . معافیت مذکور براي هریک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول و یا

از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون ریال خواهد بود . 0

ماده 21 - اموالی که جزء ماترك متوفی باشد و تا یکسال پس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع

مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذیربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها ,

موسسه هاي دولتی , شهرداریها , نهادهاي انقلاب اسلامی یا شرکتهایی که صددرصد ( 100 %) سهام آنها متعلق به دولت باشد

قرارگیرد , از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب

مالکیت شده هر کدام کمتر استجزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده

باشد مسترد خواهد شد . حکم این ماده در مواردي که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترك باشد بطور رایگان به یکی

از اشخاص مذکور در ماده ( 2) این قانون واگذار کنند نیز جاري است .

ماد ه 22 - در صورتی که به موجب راي هیئت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود , مطالبات

مذکور جزء ماترك منظور نمی شود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این

گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات متعلق خواهند بود . در هر صورت وزارت امور اقتصادي و دارائی از نظر تامین مالیات

متعلق می تواند به عنوان ثالث در دعوي مربوط شرکت و یا راسا اقامه دعوي نماید .

ماده 23 حذف شد .

ماده 24 - اموال زیر ازشمول مالیات این فصل خارج است :

-1 وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایاي پایان خدمت , مطالبات مربوط به خسارت اخراج, بازخرید خدمت و

مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه هاي اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گذاري و یا کارفرما از قبیل

بیمه عمر, خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یابطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گردد .

-2 اموال منقول متعلق به مشمولین بند 4 ماده 39 قرارداد وین مورخ فروردین 1340 و ماده ( 51 ) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماده

1342 و بند( 4) ماده ( 38 ) قرارداد وین مورخ اسفند ماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل .

-3 اموالی که براي سازمانها و موسسه هاي مذکور در ماده ( 2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تائید

سازمانها و موسسه هاي مذکور .

-4 هشتا د درصد اوراق مشارکت و سپرده هاي متوفی نزد بانکهاي ایرانی وشعب آنها در خارج از کشور و موسسه هاي اعتباري

غیر بانکی مجاز , همچنین پنجاه درصد ارزش سهام متوفی در شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مزبور در بورس پذیرفته شده

باشد و چهل درصد ارزش سهام الشرکه متوفی در سایر شرکتها و نیز چهل درصد ارزش خالص دارائی متوفی در واحدهاي تولیدي

, صنعتی , معدنی و کشاورزي .

ماده 25 - وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود .

احراز شهادت براي ا ستفاده از مقررات این ماده منوط به تائید یکی از نیروهاي مسلح جمهوري اسلامی ایران و یا بنیاد شهیدانقلاب

اسلامی حسب مورد می باشد

ماده 26 - وراث ( منفرد یا مجتمع ) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مکلف اند ظرف ششماه از تاریخ فوت متوفی

اظهارنامه اي روي نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوي کلیه اقلام ما ترك با تعیین بهاي

زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی هایی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارك زیر به اداره امور

مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند .

-1 رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی

-2 رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است .

-3 در صورتی که اظهار نامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم نامه .

-4 رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد .

تبصره : تسلیم اظهار نامه با مشخصات مذکور از طرف یکی از وراث , سلب تکلیف سایر ورثه می گردد .

ماده 27 - اداره امور مالیاتی صلاحیتدار در مورد ارث , اداره امر مالیاتی است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن

واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده , اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود .

تبصره : اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می باشد.

ماده 28 - مشمولین مالیات بر ارث مکلف اند مالیات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسلیم اظهار نامه به

رسم علی الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند .

تبصره : اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی وقطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیات را

حداکثر ظرف مهلت یکهفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذینفع تسلیم نماید .

ماده 29 - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بمنظور اجراي صحیح مقررات مالیات بر ارث، دفتر مرکزي ارث را در تهران

تشکیل دهد. ادارات امور مالیاتی مکلف اند اظهارنامه هاي دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مذکور ارسال

نمایند دفتر مرکزي ارث اظهارنامه هاي واصله را ثبت و ممهور و ظرف یکماه جهت اقدامات قانونی بعدي به اداره امور مالیاتی

مربوط اعاده خواهد نمود.

در صورتی که براي یک متوفقی اظهارنامه هاي متعددي واصل شده باشد، دفتر مرکزي ارث اظهارنامه هاي مذکور را به اداره امور

مالیاتی که اولین اظهارنامه را به دفتر مزبور فرستاد است ارسال و مراتب را به سایر ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود.

ماده 30 - اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مودیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و

بشرح زیر عمل کند:

الف- در صورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور

مالیاتی بیش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد، اظهارنامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف ششماه به مودي ابلاغ نماید.

ب- در صورتی که اختلاف بیش از پانزده درصد باشد و همچنین در مواردي که وراث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانی که

طبق مقررات این قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداري کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر

ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات این قانون تشخیص و به مودي ابلاغ کند.

تبصره- هرگاه وراث ظرف یکماه از تاریخ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداري نمایند اداره

امور مالیاتی نسبت به تعیین بهاي اموال رأساً اقدام خواهد نمود.

ماده 31 - اداره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی

ظرف یکهفته گواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترك را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودي تسلیم نماید. این

گواهینامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است درسیدگی به تقاضاي حصر وراثت در دادگاههاي صادر کننده تصدیق

حصر وراثت موظف اند رونوشت گواهی شده آن را ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل بفرستند.

ماده 32 - ماخذ ارزیابی املاك اعم از عرصه یا اعیان، ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره ( 1) ماده ( 59 ) این قانون در زمان

فوت بوده و ماخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی، ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود.

تبصره 1- اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترك متوفی محسوب نخواهد شد.

تبصره 2- در مورد ساختمانهایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معمالی خاصداراي ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتی

اعیانی ملاك نبوده و اداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیاي نفیس از نظر کارشناس یا

کارشناسان و متخصص یا متخصصین ذیربط استفاده کند.

تبصره 3- در مواردي که منفعت مال، مورد وصیت یا نذر واقع میشود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضاي مدت، اصل مال

عاید وراث شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس، به تاریخ حین الفوت مورث با رعایت مسلوب المنفعه بودن آن تقویم و به

سهم الارث وراثی که مال عاید آنها میشود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.

تبصره 4- حقوق ناشی از عقود اجاره بشرط تملیک با بانکها نسبت به عرصه و اعیان املاك براساس ارزش معاملاتی حین الفوت

متوفی محاسبه خواهد شد.

ماده 33 - ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرفسه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را

ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول یا غیر منقول واقع در کشور محل ماموریت خود، با تعیین مشخصات

و ارزش آنها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادي و دارایی اعلام نمایند.

تبصره- آئیننامه اجرایی این ماده ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی و امور

خارجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 34 - بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که اموالی از متوفی نزد خود دارند مکلف اند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از

فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهم الشرکه متوفی را تنظیم و به اداره امور مالیاتی

محل تسلیم نمایند، همچنین موظف اند در صورت مراجعه اداره امور مالیاتی، دفاتر و اسناد مورد نیاز را براي رسیدگی در اختیار

آنها بگذارند.

ماده 35 - ادارات ثبت اسناد و املاك موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت مینمایند، همچنین کلیه دفاتر

اسناد رسمی در موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترك را ثبت کنند باید گواهی نامه اداره امور

مالیاتی صلاحیتدار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا اینکه مالیات متعلق کلاً پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم براي پرداخت آن داده

شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهینامه مجاز به ثبت نیستند.

ماده 36 - بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از

متوفی نیزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا بنام آنان ثبت نمایند مگر اینکه گواهینامه

موضوع قسمت اخیر ماده 35 این قانون ارائه گردد.

ماده 37 - در صورتی که به موجب احکام دادگاهها براساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد، مدیران دفتر دادگاهها مکلف

اند رونوشت حکم را به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلا مًالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالعه

مالیات گردد. این حکم در مواردي که اسناد و مدارك تازه اي مربوط به دارایی متوفی بدست آید نیز جاري خواهد بود. در

صورتی که پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارك تازه اي مربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارایی به وي ارائه گردد و در

محاسبه مالیات موثر باشد پرونده امر جهت صدور راي مقتضی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق راي هیات، اقدام خواهد

شد.

ماده 38 - اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل میشود، در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند 3 ماده

24 این قانون نباشد و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد، بشرح زیر مشمول مالیات است:

الف- در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.

ب- در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نظر و وصیت باشد، بشرح بند الف فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت

باشد، ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یک جا به نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 1- مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

تبصره 2- اداره امور مالیاتی صلاحیت دار در مورد وقف و حبس و نذر و وصیت است اداره امور مالیاتی که محل اقامت متولی یا

حبس و نذر کننده یا موصی در محدوده آن واقع است و در صورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشند اداره امور مالیاتی مربوط در

تهران خواهد بود.

تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبتاسناد و محاکم دادگستري و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار

و محجورین و همچنین بانکها و سایر موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیتنامه اي ترتیب اثر دهند مگر اینکه گواهینامه اداره

امور مالیاتی مبنی بر اینکه وصیتنامه مذکور از طرف وصی یا وراث به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم شده است ارائه

گردد.

ماده 39 - در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذر کننده و در مورد وصیت، وصی مکلف اند حداکثر ظرف سه

ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه اي روي نمونه اي که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه

میشود حاوي مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیت

دار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین در صورتی که مورد از مصادیق بند الف ماده 38 این قانون باشد، مالیات منافع هر سال

را تا آخر تیرماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند بماده مزبور باشد، مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از

تاریخ انقضاي مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در مواد 40 و 41 این قانون استفاده نمایند.

تبصره- در مواردي که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند 3 ماده 24 این قانون و یا مشمول مقررات فصل

مالیات بر درآمد اتفاقی باشد متولی، یا حبس و نذرکننده، یا وصی، حسب مورد، مکلف اند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا

نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روي نمونه اي که از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور تهیه میشود درج و حداکثر

ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند.

ماده 40 - در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند سازمان امور مالیاتی

کشور میتواند با اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که

دادن تضمین و تقسیط براي وراث مقدور نباشد می توانند طبق ماده 41 این قانون عمل کنند.

ماده 41 - سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در صورتی که جزء ماترك، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضاي کتبی وراث معادل

مالیات متعلق، مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبناي محاسبه مالیات بر ارث قرار

گرفته استبجاي مالیات قبول کند.

تبصره- در صورتی که در اجراي این ماده، مالی بجاي مالیات قبول شود انتقال آن به وزارت امور اقتصادي و دارایی مشمول هیچ

گونه مالیاتی نخواهد بود.

ماده 42 - در صورتی که جزء ماترك متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدي یا واحدهاي کشاورزي باشد و ارزش سایر اموال متوفی

تکافوي مالیات ارث متعلق به ماترك را نکند، پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در

مواردي که ماترك منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدي یا واحدهاي کشاورزي باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در

صورت تقاضاي وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید.

ماده 43 - در صورتی که بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجراي مواد 34 و 36 این

قانون تخلف نمایند، علاوه بر ینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسئولیت

تضامنی دارند، مشمول جریمه اي معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانکها و شرکتهاي دولتی و موسسات

دولت متخلف و شرکاء و معاونان وي در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

لینک های مهم
نویسنده : ثبت یکتا
۱۶ دی ۱۲:۱۰ بعد از ظهر(6 ماه پیش)

مطالب مرتبط