چگونگی ثبت شرکت های تجاری

چگونگی ثبت شرکت  های تجاری

در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .

شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آنها تشکیل می‌شود، ایجاد کنند و به مؤسسه‌ای که برای انجام مقاصد خاصی تشکیل می‌گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند

شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد .
ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را به هفت قسم تقسیم می کند1ـ شرکت های سهامی 2ـ شرکت با مسئولیت محدود3 ـ تضامنی4 ـ مختلط سهامی 5ـ مختلط غیر سهامی 6ـ شرکت نسبی7ـ شرکت تعاونی تولید و مصرف که ثبت این نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزی است.

شرکت با مسئولیت محدود:

مطابق با ماده 27 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده است و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام و یا قطعات سهامی تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد.

 مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت با مسئولیت محدود:

 الف) دو نسخه تقاضانامه

ب)دو نسخه شرکتنامه

ج) دو نسخه اساسنامه

د) دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی و مؤسسین

ه) کپی برابر اصل شده شناسنامه اعضاء

نکته: چنانچه هیأت مدیره نیز خارج از شرکاء باشند کپی برابر اصل شده شناسنامه اعضاء هیأت مدیره نیز الزامی است و هر گاه موسسین شرکت اشخاص حقوقی باشند آخرین تغییرات مدیران و سرمایه شرکت که در روزنامه رسمی درج گردیده است همراه با برگه معرفی نامه نماینده نیز ضمیمه مدارک دیگر می گردد .

شرکت های سهامی عام:

شرکت سهامیعام، شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایهي آن به سهام، تقسیمشده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمینمیشود. در شرکت سهامیعام، تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهامداران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیهي اوراق و اطلاعیهها و آگهیهاي شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
مدارک لازم برای ثبت شرکتهای سهامی عام:

 1-نسخه اظهار نامه که تمام بندهای آن کامل شده باشد نام مؤسسین جدید در اظهار نامه وارده توسط تمامی سهامداران امضاء شده باشد،

2- به انضمام دو نسخه طرح،اساسنامه

3- کپی برابر با اصل شناسنامه های موسسین وبازرسان

4-گواهی بانکی که مؤسسین 35% را واریز و گواهی بانکی ارائه می دهند .

 نکته:اظهار نامه عینا اظهار نامه شرکت ها ی سهامی خاص می باشد که باید تا بند 9 آن کامل شود

 5-حداقل سرمایه نیز 5 میلیون ریال می باشد .

6-دو نسخه صورت جسه مجمع عمومی موسسین و هیأت مدیره

مؤسسات غیر تجاری :
مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند که فعالیت تجاری انجام نمی دهند بر طبق ماده 1 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مقصود کلیه تشکیلات و مؤسسات است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.

مدارک مورد نیاز

1-دو نسخه تقاضا نامه

2-دو نسخه اساسنامه

3-صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین،

4-کپی برابر با اصل شناسنامه مؤسسین،

نکته: تقاضانامه حاوی مشخصات نام،موضوع،تابعیت،مرکز،اسامی مؤسسین،تاریخ تشکیل مدیر،یا مدیران اشخاصی که در مؤسسه حق امضاء دارند،دارائی مؤسسه،آدرس شعبه نام مدیر،مدیران شعبه می باشد که توسط مؤسسین امضاء می شود. در نسخه اساسنامه که تمام صفحات آن تمام مؤسسین امضاء می گردد و در صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین مدیران و صاحبان امضاء مجاز تعیین می گردد

شرکت تضامنی
شرکت تضامنی، شرکتی است که تحت نام مخصوص براي امور تجاري بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود. اگر دارایی شرکت براي تأدیهي تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراري که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.

مدارك شرکت تضامنی براي ثبت

 1. (دو برگ تقاضانامه
 2. (دو برگ شرکتنامه
 3. (دو نسخه اساسنامه
 4. (فتوکپی شناسنامهي شرکا
 5. (مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

تعریف شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکاي سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل میشود. شرکاي سهامی کسانی هستند که سرمایهي آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوي القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایهاي است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایهي او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیهي قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیداشود .در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. در نام شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» و لااقل اسم یکی از شرکاي ضامن قید شود

مدارك شرکت مختلط سهامی براي ثبت:

 1. یک نسخهي مصدق از شرکت نامه
 2. یک نسخهي مصدق از اساسنامه
 3. اسامی مدیر یا مدیران شرکت
 4. نوشتهاي با امضاي مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه 5
 5. سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40، 41 و 44
 6. نوشتهاي با امضاي مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایهي نقدي شرکاي ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدي با تعیین قیمت غیرنقدي

تعریف شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که براي امور تجاري تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل میشود. شریک ضامن، مسئول کلیهي قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود، کسی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایهاي است که درشرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» و لااقل اسم یکی از شرکاي ضامن، قید شود.

مدارک شرکت غیر سهامی:

 1.  (یک نسخه مصدق از شرکت نامه
 2. (یک نسخه مصدق از اساسنامه اگر باشد  

               (اسامی شرکت یا شرکاي ضامن که سمت مدیریت دارند

 

تعریف شرکت نسبی: شرکتی است که برای امور تجارتی با اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل میگردد(حداقل تعداد شرکا 2 نفرمیباشد)و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته شده میباشد

شرکتهای نسبی شبیه به شرکتهای تضامنی عمل مینماید با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکاء در مقابل طلبکاران و میزان بدهی متضامناً مسئول پرداخت قرض های شرکت را دارند و به تنهایی مسئول پرداخت بدهی طلبکاران هستند ولی در تعریف شرکت نسبی طبق ماده 186 «اگر دارائی شرکت نسبی برای بازپرداخت تمام بدهیهای شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارد مسئول پرداخت قروض شرکت میباشد» مثلاً اگر شرکتی از چهار نفر شرکا تشکیل شده باشد و اولین شریک نصف سرمایه را پرداخته و دومی ربع آنها و دو نفر باقی مانده متساویاً ربع دیگر را، اگر بدهیهای شرکت بیش از سرمایه شرکا باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه، شریک اول نصف بدهی و دومی یک ربع آن و دو نفر دیگر هر یک، یک هشتم آن را مسئول پرداخت خواهند بود.

1-مدارك شرکت نسبی براي ثبت

 2-یک نسخه مصدق از شرکت نامه

 3-یک نسخه مصدق از اساسنامه

شرکت تعاونی

 شرکت تعاونی مشارکتی است که عده‌ای از افرادی که هم‌صنف یا تناسبی مشابه دارند مثلاً همسایه، دوست، خویشاوند یا همشهری هستند برای دستیابی به منافع مشترک گردهم می‌آیند و در حقیقت بهم کمک می‌کنند و برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام تعاونی درست می‌کنند، سرمایه معینی را درمیان می‌گذارند و دسته‌جمعی مشکل را حل می‌نمایند. در واقع اعضای شرکت در کنار یکدیگر، جمعیتی کوچک را پدیدمی‌آورند که به عنوان مثال در تهیه کالاهای مورد نیاز اعضا، با جمع‌آوری پول جزئی که هر عضو می‌پردازد کالای مورد احتیاج اعضا را از دست اول خریداری و به همان قیمت تمام شده یا سود خیلی جزئی به اعضا می‌فروشد و به این طریق واسطه‌های غیرضروری در کسب و تجارت و صاحبان این‌گونه مشاغل کاذب حذف می‌گردند.

در شرکت تعاونی ممکن است اعضا دارای سرمایه و سهم یکسان از سود نداشته باشند اما هر عضو بدون توجه به درصد سهامش، یک رای دارد و نسبت سهام به رای وجود ندارد. در واقع تعاونی، متکی به اعضاء است نه به سرمایه.

مدارك شرکتهاي تعاونی براي ثبت:

1-صورت جلسهي تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادي

- اسامی اعضا و هیأت مدیرهي منتخب و بازرسان و مدیرعامل شرکت 2

-اساسنامه مصوب مجمع عمومی 3

-طرح پیشنهادي و ارائهي مجوز وزارت تعاون 5

 -رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه سرمایه 6

7-مدارك دعوت تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادي

-موافقتنامه تشکیل شرکت یا اتحادیه  8

مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه اولین هیأت مدیره منتخب شرکت تعاونی، مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید

 - لازم به تذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمایه تأمین یا تعهدشده از طرف اعضا در مرحله تأسیس شرکت، نباید کمتر از 51 درصد کل سرمایه شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل میگردد که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدي و جنسی باشد؛ تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضاي تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.

لینک های مهم
نویسنده : ثبت یکتا
۱۱ دی ۱۲:۱۰ بعد از ظهر(7 ماه پیش)

مطالب مرتبط