گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری چیست؟

گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری چیست؟

گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری چیست؟

گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری صادر میشود. گواهینامه صلاحیت پیمانکاری یاگرید و رتبه اخذ شده ، نشان توان فنی و اجرایی یک شرکت است. گواهی صلاحیت پیمانکاری برای شرکتهای پیمانکاری ،شرکتهای مشاور و شرکتهای فعال درزمینه نرم افزار کاربرد دارد.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران هم توسط وزارت کار برای پیمانکاران صادر میگردد. گواهی تأیید صلاحیت ایمنی ، گواه رعایت اصول ایمنی عملیات درفعالیتهای پیمانکاریست.

شرکتهای بسیاری جهت گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران درگیر میباشند .

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جزو مدارک مهم همچنین ضروری جهت شرکت درمناقصه میباشد ب همین جهت تمام شرکتهای پیمانکاری همچنین خدماتی درگیر گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران هستند لازم بذکر میباشد متقاضی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میبایست توسط اداره کار استان خود اقدام نماید جهت اخذ گواهی تائید صلاحیت ایمنی پیمانکار . بلحاظ اینکه متقاضی نیاز مبرم جهت گرفتن گواهی تایید صلاحیت ایمنی داشته همچنین مدت زمان صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی بنابراین متقاضیان بدنبال راهکاری جهت تسهیل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران هستند تابتوانند درمناقصه شرکت نمایند

اداره کار استان تهران نامه موقت دوماه جهت متقاضیان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران صادر مینماید . نامه موقت حکم گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نبوده منتها متقاضیان میتوانند توسط نامه اخذ شده درمناقصات شرکت نمایند منتها جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری میبایست اقدام نمایند چنانچه شرکت کارگاه فعال نداشته باشد همچنین قرارداد رسمی ثبت شده نداشته باشد براحتی میتواند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اخذ نماید همچنین متقاضیان اخذ

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میتوانند درعرض یکهفته گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری اخذ نماید

شرایط اخذ گواهینامه

1-شخص حقيقي يا حقوقي است كه داراي تائيديه صلاحيت لازم از مراجع قانوني بوده و بر اساس اسناد و مدارك پيمان ،بعنوان پيمانكار ،مسئوليت اجراي مفاد پيمان را بر عهده دارد-

2-تشخيص صلاحيت: روندي است كه در آن كار پيمانكار از نظر ايمني مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد

-كميته تشخيص صلاحيت: اين كميته متشكل از افراد زير مي باشد:

الف) معاون روابط كار اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان بعنوان رئيس كميته

ب) بازرس كار منتخب و دبير جلسه ج)رئيس مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار استان و در صورت نبودن مركز در استان يكي از بازرسان كار استان به انتخاب مدير كل

پ)نماينده كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايي استان

ت)نماينده تشكل ها ي كارگري استان بااولويت نماينده انجمن صنفي مسئولين ايمني كميته هاي حفاظت فني وبهداشت كار استان تبصره :در صورتيكه استان فاقد نمايندگان مورداشاره در بندهاي د وه باشد اعــــضاي مـــذكورتوسط كانون عالي مربوطه ظرف مدت يك ماه پس ازمكاتبه بايستي معرفي گردند ودرصورت عدم معرفي درمدت مذكور، افرادتوسط مديركل تعاون ،كار ورفاه اجتماعي استان انتخاب مي گردند.

تبصره:راي كميته تشخيص صلاحيت ،تا ظرف مدت15روز پس ازابلاغ قابل تجديدنظر مي باشد.

-كميته تجديد نظر: اين كميته متشكل از افراد زير مي باشد

الف)مدير كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان

ب)رئيس بازرسي كار استان

ج) رئيس كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايي استان تبصره :آراء كميته تجديد نظر پس ازابلاغ قطعي ولازم الاجرامي باشد. 5-1-گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني: مدركي است كه بر اساس مقررات آئين نامه ايمني امور پيمانكاري به منظور اعلام صلاحيت ايمني متقاضي ،از سوي كميته صادر مي گردد.

-گواهينامه مذكور شامل مشخصات زير مي باشد:

الف)نام شخص حقيقي / حقوقي

ب)نام ونام خانوادگي و كد ملي شخص حقيقي/ مدير عامل

ج)شماره و تاريخ ثبت وشناسه شركت حقوقي

د)آدرس وكد پستي

 هـ)تلفن ثابت ، همراه ،دورنگار و پست الكترونيكي پيمانكار

 و)زمينه فعاليت پيمانكار طبق موارد مندرج دربرگه صلاحيت پيمانكاري وياكارت پيمانكار شخص حقيقي

 ز)مدت اعتبار گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني

 ق) درج شرايط ابطال و تعليق گواهينامه،زمان ارائه مدارك مربوطه جهت تمديد گواهينامه وبند2-4 دستورالعمل در پشت گواهينامه

*تبصره:اين گواهينامه با امضاي مدير كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان ، به مدت 2 سال از تاريخ صدور، معتبر خواهد بود.

*تبصره:انجام كار دراستان هاي غيرازاستان صادر كننده گواهينامه مذكورمنوط به اطلاع كتبي به اداره كل تعاون كارورفاه اجتماعي استان محل فعاليت مي باشد.

لیست مدارک لازم برای اخذ صلاحیت اداره کار

1-گواهی آموزشی مدیران 18 ساعته (به نام مدیرعامل یارئیس هیئت مدیره) درصورت نداشتن گواهی آموزشی ، با انجمن تماس بگیرید.

2-اظهارنامه مالیاتی سال 96 و برگه قطعی عملکرد 95

3-تاییدیه طرح طبقه بندی مشاغل جدید برای هر سال

4-قراردادهای پایان یافته در 4 سال منتهی به درخواست صلاحیت شامل مفاصا حساب تامین اجتماعی – 3 صفحه اول قرارداد- آخرین لیست بیمه و پرداخت حق بیمه و آخرین لیست حقوق و عیدی و پاداش و پرداخت بانکی آنها .

5- مدارک لازم برای قراردادهای جاری در سال 97:(تمام قراردادهای جاری مدارک آخرین ماه منتهی به درخواست صلاحیت) شامل :

* لیست بیمه آخرین ماه منتهی به درخواست صلاحیت (رعایت طرح طبقه بندی مشاغل وعناوین شغلی

* فیش پرداختی بیمه باپرفراژ و پرینت رسید واریزی حق بیمه

* آنالیز حقوقی (بن ،خواربار،مسکن و…) به همراه پرداخت بانکی لیست حقوق طبق این جدول

* نمونه قرارداد پرسنلی

*- اساسنامه

*-شرکت نامه ، یااظهارنامه ثبت شرکتها و روزنامه های رسمی تاسیس و آخرین تغییرات مکان شرکت ، اعضای هیئت مدیره و سهام و موضوع

*- مدارک دفترمرکزی:(مدارک مربوط به آخرین ماه منتهی به درخواست صلاحیت) شامل :

1-چند نمونه قرارداد پرسنلی

2- لیست بیمه (بارعایت طرح طبقه بندی مشاغل وعناوین شغلی )همراه با فیش پرداختی بیمه باپرفراژ و پرینت رسید واریزی حق بیمه

3-- اجاره نامه به نام شرکت که دفترخانه ای و یا صادر شده در مشاور املاک (داشتن کدرهگیری الزامی است اگر در آژانس مشاور املاک صادر شده)یاسندمالکیت فقط به نام شرکت

4-کپی شناسنامه وکپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

5-کپی صلاحیت قبلی

6-کپی برگه عضویت در انجمن

7-تکمیل کردن فرم بازدید از مکان موجوددرسایت که در ذیل این متن موجود میباشد پرینت و پر شود .

پس از ارائه کپی مدارک و فرم ها به انجمن و بررسی پرونده :

1-ثبت نام در سامانه اخذ صلاحیت
2-ارائه پرینت صفحه آخر ثبت نام به انجمن صنفی که نام شرکت و شماره تلفن های شرکت به صورت دستی روی صفحه نوشته شده باشد .

متقاضیان محترم صلاحیت توجه داشته باشد :

-که هر یک از مدارک بیش از یک صفحه ، مثل اجاره نامه یا اظهارنامه مالیاتی و … هر یک به صورت یک فایل PDF یا زیپ شده به صورت rarدر سامانه آپلود گردد .حجم هر فایل کمتر از 4 مگاپیکسل باشد .

-در بخش تقاضانامه ، نامه درخواست اخذ صلاحیت در سربرگ شرکت با مهر و امضا خطاب به اداره کار استان تهران آپلود شود .

-اگر قرارداد جاری موجود میباشد در بخش قرارداد ، 3 صفحه اول قرارداد با کارفرما و 5 نمونه قرارداد با کارگر را آپلود نمایید.( نمونه قرارداد پرسنلی مورد تایید اداره کار در پایین صفحه در قسمت فرمها موجود میباشد)

-اگر قرارداد پایان یافته را ارائه میدهید حتما مفاصاحساب آن پیمان همراه آخرین لیست بیمه و پرداخت بیمه آپلود شود .

-اگر هیچ قراردادی ندارید یک قرارداد جدید ایجاد کنید و جمله شرکت فاقد قرارداد میباشد را در قسمت نام کارفرما نوشته و فقط اظهارنامه مالیاتی سال 96 را در بخش اظهارنامه و اگر طرح طبقه بندی دارید در بخش طرح آپلود کنید .

-در بخش کارکنان دفتر مرکزی ، قرارداد پرسنلی کارمند را همراه با مدرک تحصیلی آپلود کنید. و لیست حقوق و پرداخت بانکی را همراه با لیست بیمه و پرداختش آپلود کنید. لیست حقوق منطبق بر فرمت ارائه شده درذیل.

-حجم فایلها نباید از 4 مگابایت بیشترباشد .

 

برچسب ها : صلاحیت پیمانکاری اخذ صلاحیت پیمانکاری

03 اسفند 13:12 بعد از ظهر(3 ماه پیش)

برای این پست هیچ نظری ثبت نشده است !

ارسال نظر